HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 40

JPEG (Deze pagina), 971.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

» · e ., . . a -. - r ,..,, . K·,, . 4; ...‘A , _ ...< __,. il
38 pi
,,prikkel tot invoer van goederen, die men vroeger zelf voort-
,,bracht. Vermoedelijk zal ten slotte dit geschieden. De f 100 [
,,millioen van den uitvoer zullen tot f90 millioen dalen en· Y
,,de f 80 millioen van den invoer tot dat zelfde bedrag klim- W j
,,men. De betalingsbalans is dan opnieuw in evenwicht, schoon l
,,op andere cijfers. Doch wat heeft de nationale nijverheid
,,nu gewonnen? Zekere goederen, ter waarde van f 20 millioen
,, die eertijds werden ingevoerd. , worden thans door eigen arbeid
,,verkregen. Daarentegen is de uitvoer met f 10 millioen afge-
,, nomen , en voor een gelijk bedrag worden goederen ingevoerd , ·
,,die vroeger de nationale nijverheid pleegde te leveren/’
j Dit voorbeeld geeft mij aanleiding tot het maken van een
tweetal opmerkingen, die ik aan de beoordeeling van de
juistheid der door Mr. Pierson getrokken conclusiën wil doen `
P voorafgaan. u g
lë. Mr. P. neemt aan, dat door eigen arbeid f 20 millioen i
H van zekere goederen in het land meer verkregen wordt. Het
geldt hier dus een product, dat voor zijn geheele waarde i
j bestaat uit bestanddeelen, die in het binnenland meer dan
j vroeger worden voortgebracht. In den regel zal men, tot het E
i fabriceeren van goederen, grondstoffen enz. uit het buiten-
l land behoeven. Bepaald noodzakelijk echter acht ik dit niet, - L
H en ik heb dan ook tegen deze veronderstelling geen bezwaar; ij
vooral niet omdat deze opstelling de redeneering veel ver- ij
eenvoudigt. p jr
j 29. Mr. P. neemt aan, dat f 20 millioen goederen gemaakt ç
{ worden door arbeidskracht die vroeger niet of in mindere Qi
mate werkzaam was. VVare dit niet het geval en was de
j arbeidskracht aan andere industrieën onttrokken, zoodat die
j' werden stil gezet, dan zou er geen verschil tusschen uit- en
invoer kunnen zijn ontstaan, want dan zou de uitvoer doo1· Xl
die stilzetting al dadelijk op f 80 miiiieeua zijn teruggebracht.
Ook dit acht ik geheel correct in het voorbeeld gesteld. Het
in- en uitvoerargument toch heeft alleen de groote waarde E j
die men er aan hecht, wanneer het kan bewijzen, dat de
I