HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 39

JPEG (Deze pagina), 955.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

T: __ ?`f·. .. , · """ ‘*" ‘· ’ " . ’ ’ ’ I ’ ` ‘ H ‘ M K
- ll
. I II
I
sv j
_ wordt hooger. De verhooging van den invoer is voor hem, j
die de volkswelvaart door de hefüng van invoerrechten wil
bevorderen volstrekt niet altijd een bezwaar. Het is hem al-
leen te doen om een deel der f6 -{­ f2 - f7 : fl.- per
_. 100 kilo, en wel om dat deel er van, dat meer in het land
verdiend wordt, doordat voortaan het fabrikaat in het land zelf ’
uit zijn grondstof wordt bereid. Trouwens een rationeel stel- I
sel van invoerrechten, dat er op berekend is het nationale l
arbeidsveld te vergrooten, is in hooge mate bevorderlijk aan ,
de handelsbeweging. Grondstoffen zijn in den regel volumi- l
. I neuzer of zwaarder dan fabrikaten, de omvang van den in- I
I voer wordt dus grooter en het binnenlandsche handelsverkeer
{ omvat, wanneer het fabrikaat binnenslands wordt vervaar-
Q. digd, niet slechts den handel in het fabrikaat, doch ook den
I handel in de grondstof. Bovendien kan de aanwezigheid der
I bijproducten andere industrieën doen ontstaan , in stand houden
en ontwikkelen. r
i VI. Mr. Pierson geeft op pag. 10 der ,,Grondbeginse1en"
2 een voorbeeld waaruit blijken moet, dat de heffing van in-
` voerrechten de nationale welvaart niet kan verhoogen, ter-
I wijl ik vermeen, dat uit dit voorbeeld juist is af te leiden
l dat dit wel het geval kan zijn.
I. Wij lezen op de bedoelde plaats:
J ,,Gesteld de betalingsbalans is in een normalen toestand,
I ,,dus in evenwicht; tegenover een jaarlijkschen invoer, bijvoor-
5, ,,beeld van f 100 millioen, staat een jaarlijksche uitvoer van
U; ,,gelijk bedrag. Wordt thans door hooge rechten de invoer
,,van goederen ter waarde van f20 millioen onmogelijk ge-
` ,,maakt, dan zal tegenover een uitvoer van f100 millioen
,,slechts een invoer staan van f 80 millioen, en is deze toe-
•_,< ,,stand blijvend, dan vermeerdert de geldvoorraad ieder jaar
j ,,met jt`20 millioen. Maar zulk een toestand kan niet blijvend
g ,,zijn. Vermeerdert de geldvoorraad, dan stijgen alle prijzen.
,,Dat wordt een beletsel voor den uitvoer van sommige zaken, _
I ,,die men gewoon was naar het buitenland te zenden, een
I
I
n
I
I
I