HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 36

JPEG (Deze pagina), 919.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

si
,;
34 Hi
gij dan zeker den meerderen arbeid, die dan van u gevor-
derd zal worden, boven en behalve den arbeid die noodig
ll is om in uw bestaan te voorzien, te kunnen verrichten? ­ ,
En zijt gij zeker, dat men later de producten van uwen arbeid i
g voetstoots in betaling zal willen nemen? .
Die laatste vraag is volstrekt niet overbodig, wanneer. wij
g zien hoe feitelijk alle natiën de producten van andere natiën i
j weren. Ter betaling van wat bijvoorbeeld Nederland invoert,
ä zoude het gaarne zijn levend vee naar Engeland en tal van ‘
{ nijverheidsvoortbrengselen naar andere landen zenden, doch
i meer en meer wordt dit belet of moeielijk gemaakt, en
Nederland heeft niet meer de keus te geven wat het wenscht
en wat tc geven het voordeeligst is, maar wel wat het ï
J buitenland wenscht toe te laten.1
i Doch, is het juist, dat een volk door schuld te maken zich _
in de toekomst meerdere vraag voor zijn producten ver-
- zekert?
In geenen deele. Men schept alleen de noodzakelijkheid
om later die schuld met geld af te lossen, en om dat geld
te krijgen zal men producten moeten verkoopen. Men schept _v
_ geen vraag naar producten, maar wel de noodzakelijkheid
5 om geld te betalen. ,
J Men behoeft nu geen koopman te zijn om te voelen welk .
F verschil er in gelegen is, of men groote vraag heeft voor ‘
zijn producten of dat men zijn producten moet verkoopen `
om geld te maken.
Doch gesteld alweder dat dit bezwaar zich oplost, en
. nemen wij eens voor een oogenblik aan, dat werkelijk later die W
? groote vraag naar producten ontstaat. Hoe meer schuld er
E dus vroeger gemaakt is, hoe meer vraag naar producten. Ja,
I
i 1 Velen meenen dan ook, dat wanneer Engeland voor enkele onzer
i artikelen zijn grenzen sloot, het stelsel van den eenzijdigen vrijen invoer
niet zou zün vol te houden. Dit pleit mäns inziens voor hun juisten
f blik, maar niet voor het vertrouwen, dat zij stellen in het in- en uitvoer i
argument.
ä
L _ E
I
j ll v YA Y YA; H-Axällkn ~L,h·Y~r ~; je ­·,­A ig.-vl, ·i-Yyi V-­·-~··r, · ··;·-~_ » ···· ; ;·_- _~,_l·~··,-.:·e-~­­»-­~x=¤.-·:·:~·»­··­-­­-­ï­··~····- --- Y r