HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 35

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

___u__ ¤`___ __ wg ­·’· Zix'*'YjTï:" ~ » -. . .. , _ V E
Ȣ', .; i s I `
i, aannemen, in goederen. De verstoring van het evenwicht,
die het gevolg is van de credietgeving is dan (behoudens [
ïf de rentebetaling) slechts tijdelijk. Is die tijdelijke verstoring
li echter zonder eenig oeconomisch belang voor de beide partijen?­
. , De voorstanders der stelling verdedigen, zooals wij zagen, ir
i de volgende opvatting: Het effectenargument is van geen
waarde, want tijdelijk kan men schuldbrieven geven voor
è goederen die men invoert, doch die schuld moet worden
afgelost met goederen en dus moet een groote vraag naar
·;' producten later daarvan het gevolg zijn. Een land kan dus
à A gerust zooveel invoeren als het wil, want men zal aan dat
.· land daarvoor later evenveel producten in de plaats vragen. *
Zonderling sofisme! =
__.. Zou me11 inderdaad een volk ooit in ernst den raad geven: (_
,, Koop gerust zooveel gij wilt, want daardoor krijgt men :_
een vordering op u, en om die vordering in te lossen zult gij
gi, veel vraag krijgen voor uwe producten. Dat koopen kan u
ii slechts nuttig zijn, want de schuld, die gij maakt verzekert .
E u een afzet van de producten, die gij later zult voortbrengen.
{ Inderdaad, ik ken geen raad die, werd hij opgevolgd, een
,g volk met meer zekerheid zou verarmen, ‘
A Toch is dit de raad die van zoogenaamde vrijhandelszijdc ¤
. i aan de natiën gegeven wordt. ·
' Zou het niet verstandiger zijn te zeggen: Zie toe, dat het
_ F buitenland, doordien het uwe producten weert, uwen arbeid
E niet stil zet. Wanneer het uw arbeidsveld verkleint, neem I
maatregelen o1n het in stand te houden; want wanneer uw A
arbeid, uwe productie wordt stil gezet, derft gij voor altijd
de verdiensten, die gij uit dien arbeid zoudt getrokken hebben.
` En mocht gij al in de gelegenheid zijn die aangegane
{ schuld door producten van lateren arbeid af te lossen, zijt
A ' Mr. Pierson zegt (pag. 216 3e afd. Leerboek 1897) ,,1nen moet wen- q
‘ sehen ,,overstroomd" te worden met alle denkbare goederen. Vant aanbod nl
van buitenlandsche voortbrengselen is slechts eene andere uitdrukking voor
vraag naar eigen voortbrengselen". J
3 l
i ;
i Ik
N