HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 34

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

, r. r M n . , .. .,V_ . ,“_._,~__,,,.,i,,_,W_,,. V,.,,___,_,uin_,in., ü.NV ._
ll, · l ‘
[ r 32 .
I . l.,
J die uitloting dan ten gevolge dat er voor het bedrag dier ·,'
‘ obligatie goederen in Nederland worden ingevoe1·d? Immers
_ neen. Hij zal vermoedelijk eene andere obligatie koopen, en ll
` wanneer die uitloot weer een andere. Wanneer meent men 4 ,
dan wel, dat het tijdstip zal gekomen zijn, dat die Neder- l
H lander, of de Nederlander die hem in het bezit dier obligatie
opvolgt, gedwongen zal zijn daarvoor goederen in te voeren? ;
l Doch bovendien behoeft men hier niet uitsluitend aan een
j obligatie te denken, het kan evengoed een aandeelbewijs .
zijn, dat niet aflosbaar is. E
, En wanneer alle Nederlanders te zamen, het Nederlandsche `
volk, obligaties op het buitenland heeft, op welken grond ‘
meent men, dat het bedrag van dit effectenbezit in goederen
l, moet worden ingevoerd? Waarom zouden al die Nederlanders L"
, te zamen niet kunnen handelen als die ééne Nederlander 611
hun obligaties, als zij uitloten, door andere vervangen?
Op welken grond beweert men, dat een volk het bedrag "
zijner vorderingen op het buitenland voor goederen moet 5
omruilen ? H.
Is niet het feit dat er landen zijn, die voortdurend meer A
§ goederen invoeren dan uitvoeren, juist een bewijs dat een ‘
' land het bezit van rentegevende vorderingenkan bestendigen j ‘
i. lang, onbegrensd lang? . ·
Wel de vorderingen zelven hebben veelal een tijdelijk ka- ‘
j rakter, maar het vorderingen-bezit is aan geen grenzen van ‘i
tijd gebonden, het kan voortduren.
» En het is dit vorderingen-bezit waar het bij het in- en
` uitvoerargument op aan komt. i .
jl Het is dus onjuist dat een excedent van goederen-uitvoer
F eenmaal gevolgd moet worden door een even groot excedent `
‘ van goederen-invoer, en daarmede is tegelijkertijd de on-
juistheid der stelling aangetoond, dat goederen slechts tegen , E
ágv goederen kunnen worden geruild. ` `
Gesteld echter de schuld, die een volk maakt, wordt wer-
1/ kelijk na een zeker aantal jaren afgelost, en, laat ons het
lr . l
zgn:
. l