HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 31

JPEG (Deze pagina), 964.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

.. i Y. . ·, ‘ i . M T fi: I .. . . Qï


j ze f
:
‘ ° ,,hooge rechten kunnen in een land, waar de invoeren ï
i ,,0verwegend zijn, dat overwicht geringer maken." _
{ Ik wil even, als mijn persoonlijke meening, hierbij voegen,
jl dat het in- en uitvoerargument met de constante verhouding
i tusschen in- en uitvoer van goederen, zij het dan ook vol-
gens mijn bescheiden meening onjuist, althans een argument
{ is. Het in- en uitvoerargument zonder die constante verhou-
ding, - ziedaar iets waarvoor ik geen naam weet, dat ik
j volkomen onmogelijk acht.
Die lezing is dan ook weer opgegeven in de ,,Grondbe-
, ginselen" Uitgave 1891; daar is slechts sprake van de on-
veranderlijkheid van de verhouding tusschen in- en uitvoeren.
i Op bl. 11 lezen wij: ,,Maar dat op vermindering van het H
j ,,totale bedrag der invoeren gelijke vermindering van het
Q ,,totale bedrag der uitvoeren moet volgen, staat vast."
ij En op bl. 29: ,,Stel de invoer is f300 millioen, de uitvoer 1
,,f 200 millioen. Daalt nu de invoer tot f250 millioen zoo `
1 ,,moet de uitvoer tot f150 millioen dalen." ` ,‘
G Anders weer luidt het in het Leerboek der Staathuishoud­
j kunde uitgaaf 1897. Wij lezen daar (3G afd. pag. 194):
§ u ,,Onderstellen wij dat een land jaarlijks goederen invoert »
1 ,,vo0r f 400 millioen, meer effecten koopt dan verkoopt voor j
i _i ` veen Waarde van f 50 millioen en goud of zilver noodig
,,heeft tot voorziening in een toenemende behoefte aan ruil-
,,middelen voor f30 millioen. Onderstellen wij verder, dat .
,,het voor vrachten, commissieloonen, interesten, dividenden
i ,,en diergelijken jaarlijks per saldo voor [25 millioen van het .
. ,,buitenland heeft te vorderen. Dan zal de goederen-uitvoer
,,van dat land dooreen genomen jaarlijks moeten zijn: [400
,,-4- 50 -|- 30 - 25 millioen = /`455 millioen/’
: Dit nu, komt mij niet juist voor. Zoodra jaarlijks effecten F
_ al _ worden ingevoerd is het niet mogelijk, dat er een ,,jaarlijks"
j vast verschil is tusschen goederenin­ en uitvoeren. Effecten in
· dragen rente. Tegen 40/0 berekend zal die rente van /` 50
r millioen jaarlijks bedragen f 2 millioen. Het te vorderen be-
Y *§

I