HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 30

JPEG (Deze pagina), 960.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

, . . , -. Y. .
­
[ .
li
j 28
i kcom. van het argument: de gelijkheid van goederen­invoer i `
i· en goederen-uitvoer. ‘ ï
j Oorspronkelijk heette het: de goederen-invoer moet gelijk j
[· ` zijn aan den goederen­uitvoer.
[ Die stelling was echter niet houdbaar, want er zijn staten, · ë
{ die jaren achtereen veel meer goederen in- dan uitvoeren, {
’ en eveneens ook staten, die voortdurend veel meer goederen j
uit- dan invoeren. Men heeft dan ook toegegeven dat, in ig
; deze bewoordingen vervat, de stelling onjuist was.
i Daarop is door Mr. N. G. Pierson in de Economist van
' 1888 een gewijzigde redactie van het geschilpunt gegeven,
A luidende als volgt: ,,De invoer kan niet verminderen, of de ,,
,,uitvoer vermindert in dezelfde mate. Dit beteekent niet, i
ig ,,dat in- en uitvoer noodwendig met elkander in evenwicht
W ,,zijn, maar dat, voor zoover zij van elkander verschillen, il
,,het verschil bij kunstmatige vermindering der invoeren be- il
_` ,,waard zal blijven. Is de invoer x, de uitvoer y, dan zal,
` ,,zoo de invoer daalt tot X-z, de uitvoer dalen tot y-z." i
Welk groot verschil er tusschen deze twee redacties be- ,,
staat behoef ik zeker wel niet aan te toonen. j
M Wanneer men nu echter zou meenen, dat door deze laatste ë
" redactie het geschilpunt juist omschreven was, vergist men
j zich, want Mr. P. doet daarop volgen: A Z `
l ,,Wel is het nu gebleken, dat deze stelling te ver gaat; ï
i ,,dat hooge rechten in een land, waar de invoeren overwe-
,,gend zijn, dat overwicht geringer kunnen maken, maar wij
A. ,,zagen tevens, dat deze verbetering van de bestaande theorie 1
f ,,aan het protectionisme niet ten goede komt, daar zij slechts i
F ,,aannemelijk is voor hem, die aan hooge invoerrechten een
~ ,,nadeelige werking op de algemeene welvaart toeschrijft".
De opnieuw gewijzigde, thans ,,verbeterde" stelling is dus
_ dat het verschil tusschen goederen-invoer en goederen­uitvoer _ _
,, wél veranderen kan. In plaats van de tweede redactie luidende:
T ,,de invoer kan niet verminderen of de uitvoer vermindert ‘
] ,,in dezelfde mate", is dus getreden de derde redactie luidende: W
J
, i
l