HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 28

JPEG (Deze pagina), 959.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

g Y I v _ W _ Y V M , mxçàtiäàï
V nl
I
F
26 P
seherinde product moet dus leiden tot een even groote ver- H
· mindering van uitvoer van een ander product.
` Deze bekende uitspraak van Say: ,,Les produits s’échan-
_ gent contre les produits" wordt door Mr. Pierson nader uit- 1
, gewerkt in wat men noemt ,,het in- en uitvoer­argument" _ _
‘ of ,,de leerstelling van de betalingsbalans?
Op bladzijde 10 van Mr. Pie1·son’s Grondbeginselen de1·
Staathuishoudkunde wordt de beteekenis er van in de vol-
gende zinsneden saamgevat:
,,Men kan op deze zijde van het vraagstuk, dat ons bezig X
,,houdt, niet scherp genoeg de aandacht vestigen. Aan de à
,,levenwekkende kracht van hooge 1 invoerrechten valt niet
J ,,langer te gelooven, zoodra men omtrent het verband tusschen .·
ï_ ,,in­ en uitvoer behoorlijk is ingelicht. Het blijkt dan ten H
. P ,,duidelijkste, dat wel bepaalde takken van bedrijf door dit
j ,,middel tot meerderen bloei kunnen komen, maar dat die L,
i ,, bloei altijd verkregen wordt ten koste van andere bedrijven.
..Het nieuwe, zooals wij het uitdrukten, verrijst hier steeds `
,,op de puinhoopen van het oude. Juist zooveel werkver­ ,
i,ï ,,schafïing als er plaats vindt, doordien een soort van nijver­
l f ,,heid, die vroeger niet bestond of geringe beteekenis had,
,,is geschapen of uitgebreid, juist zooveel werkeloosheid wordt l
,,teweeg gebracht? u lj
jp Het in- en uitvoer­argument is herhaaldelijk en volgens
g mijn gevoelen zeer overtuigend wederle gd , o. a. door Armand
Diepen `in verschillendezijner werken, door Mr. J. J. I. Harte ­
i van Tecklenburg in zijn geschrift ,,Vrijhandel en Bescher­ j
[ 1ning", door Mr. M. J. Pijnappel in zijn brochure ,,Arbeid
4 _' Het is van belang er op te w§zen, dat Mr. Pierson hier en elders l
i veelal spreekt van ,,h0oge" rechten. Wellicht wordt met ,,hoog" bedoeld een ’
recht dat hoog is teneinde industrieën te kweeken, die anders niet zouden lj
’ kunnen bestaan. Het zij echter opgemerkt, dat de rechten, die in dit opstel ` A
V0l'd@I1 voorgesteld in vcrgelüking met die, welke in andere landen geheven
jj ,_ worden, niet hoog doch gematigd zijn. ,,Hooge" rechten zün niet noodig om
levensvatbare industrieën in stand te houden en te ontwikkelen. ‘ W
li
(