HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 27

JPEG (Deze pagina), 967.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

r 25
kleining. Die maatregel zou zooveel mogelijk den toestand S
herstellen, zooals die onder den wederzijdschen vrijhandel g
bestond. Het inkomend recht leidt in dit geval de industrie j.
. niet in een verkeerde baan, het belet juist dat zij uit haar
il natuurlijke baan verdreven wordt.
gi List wijdt een afzonderlijk hoofdstuk aan wat hij noemt:
ji ,,Das Princip der Stetigkeit und der Werkfortsetzung". Hij
wijst er op hoe bestaande, geschoolde industrieën in den regel
meer voordeelen afwerpen dan nieuwe, hoe men jaren ach- il
ii tereen in een vak arbeidend, daarin bijzondere bekwaamheid
erlangt, hoe het bestaan van industrieën andere industrieën
kweekt. Aan de andere zijde schildert hij hoe het verval van il
industrieën ontzaggelijke kapitalen waardeloos maakt en scha- j
1 delijk werkt op andere industrieën. l ,
W ’ Veelvuldige wisseling van nijverheid is dus zeer schadelijk,
E omdat die wisseling telkens belangrijke kapitalen vernietigt
F en telkens nieuwe opleiding en nieuwe bekwaining vordert, ',,‘
. die slechts door verlies aan arbeidskracht en kapitaal ver- ,
,_, kregen kunnen worden. De ,,Stetigkeit" van de industrie, de E
·,,Werkfortsetzung" gedurende geslachten, acht hij wenschelijk
voor goedkoope productie en hij wijst er op, dat invoerrech- n.
ten tot het verkrijgen daarvan bevorderlijk kunnen zijn,
omdat zij de inlandsche industrie beveiligen tegen deloyale 4 R
maatregelen van het buitenland, die er op berekend zijn de g
indust1·ie te fnuiken. .
De meening van Smith dat een industrie, welke nien door _ jj
inkomende rechten tot bloei brengt, zich slechts kan ont- .
wikkelen op de puinhoopen van andere industrieën vindt
men ook verdedigd bij J. B. Say en Mr. N. G. Pierson.
Telkens wanneer Say tot de conclusie komt, dat door de H
heffing van een recht een industrie tot meerderen bloei zoude
j , komen, voegt hij er bij: doch dit geschiedt slechts op kosten
van andere industrieën, want de producten worden tegen
_ _ producten geruild en de verminderde invoer van het be-
= l