HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 25

JPEG (Deze pagina), 976.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

P l tl
Tr
l
23 T
j tot lageren prijs kan produceeren dan waartoe het product
i uit het buitenland kan worden geleverd. 1 Waar dus die Y
j industrie er in slaagde tot lageren prijs voort te brengen, kon P.
j van het leiden in verkeerde banen geen sprake zijn.
Doch nog sterker treedt de waarheid hiervan op den voor- Es
ë grond, wanneer wij ons een land voorstellen, dat den een-
,, zijdigen vrijen invoer zou willen toepassen en dat direct grensde
aan landen die beschermende tarieven hebben.
" Nederland bijvoorbeeld had vroeger een veel vrijer ruil-
verkeer met het buitenland dan nu. Van vele artikelen die
vroeger werden geëxporteerd, is de uitvoer onmogelijk gewor- g
N den door de hooge rechten die men in het buitenland er van
l is gaan heffen. En waar Nederland dit niet kon beletten,
maar bovendien toeliet dat het buitenland dezelfde artikelen ,
onbelast hier kon invoeren, deed zich veelal het verschijn-
sel voor, dat Nederland zijn afzetgebied in het buitenland
l i‘ i verloor, terwijl het buitenland zijn clientèle in Nederland
` ·s behield, ja uitbreidde. Het noodzakelijke gevolg was dus,
_ dat de Nederlandsche voortbrenging van dat artikel kleiner
was dan zij zoude geweest zijn zonder die beperkende maat- id
, regelen van het buitenland, dat Nederland minder voortbrengt E
l dan het onder normale omstandigheden zoude voortbrengen,
l 1 Dit met talent te hebben aangetoond in zijn Principles of Social Science
Q (J. P. Lippencott & Co. Philadelphia 1858) is zeker een der grootste ver- pf
, diensten van H. C. Carey. Zijn boek is een doo1·loopend pleidooi voor het
_ bevorderen van een harmonische en algemeene ontwikkeling van de nationale is
l industrie. Hü wijst er op hoe het bestaan van de eene industrie de andere
i mogelijk maakt, hoe de onmiddellijke nabijheid van producent en consument i
j . de kosten vermindert en tot het ideaal voert, dat de kostprijs van het pro- E
li duet zoo laag mogelük, de prüs van de grondstof zoo hoog mogelijk kan ,
zijn; hoe bovendien de bij-producten eener industrie hun waarde kunnen
l ontleenen aan de mogelijkheid om ze in de onmiddellijke nabijheid te ver-
ll we1·ken, en hoe die nauwe band beide industrieën mogelijk maakt, waar zon-
S der dezen band geen van beiden zoude kunnen bestaan. Carey acht het
j heffen van invoerrechten een de1· middelen om die harmonische ontwikkeling
, te verkrijgen.
I