HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 20

JPEG (Deze pagina), 916.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

___________&,&,,,,,________,___.,,_~__~_ r___o_,_,_m_im,i_ ri vi er _ R -- in .·=·«»«­··=·»~·-·~=-~+~···«
i . 18
l Dit is een hoofdpunt. Het geldt hier dus de vraag of het · 1
arbeidsveld eener natie uitgebreid kan worden door de heil
, _ fing van invoerrechten. E
Die vraag moet volgens mijn gevoelen beslist bevestigend . ;'_
t beantwoord worden. ‘
is Ook Mr. M. J. Pijnappel verdedigt in zijn brochure ,,Ar­
beid en Bescherming" die meening. Hij noemt drie middelen
tot uitbreiding van het arbeidsveld: onderwijs, kolonisatie j
l en bescherming. . t
i De vrijhandelaren ontkennen die mogelijkheid.
i Laten wij dus hu11 argumenten onderzoeken.
l Smith zegt op pag. 198: De totale industrie kan niet grooter
worden dan het kapitaal der ,,society" toelaat, en daar het
e aantal van de personen, die iemand in dienst heeft, ook in
een zekere verhouding tot het kapitaal moet staan, kan het _
aantal werkkrachten ook niet vermeerderd worden. Geen
handelspolitiek kan een nijverheid uitbreiden boven de kracht
‘ die het kapitaal kan dragen. Zij kan slechts een deel dier
‘ nijverheid dringen naar een weg, waarin deze anders niet
gekomen zoude zijn, en daar ieder het best weet wat voor
hem het voordeeligst is, kan het slechts over het algemeen r
nadeelig zijn hem tot een anderen werkkring over te halen. p
NVat bedoelt Smith hier met ,,society"‘? Den staat of de mensch-
ë heid? Daar komt het op aan. Society kan beide beteekenen. j
Ziedaar de grootst mogelijke dubbelzinnigheid. =
g Bedoelt hij de menschheid en acht hij het schadelijk als #
i een onderdeel van de Wereld­1·epubliek van Say rechten ging
heffen, dan is zijn redeneering juist.
l Doch Smith spreekt in het begin van zijn hoofdstuk over y
,,foreign countries" en over ,,at home" en hij kan dus hier
bedoeld hebben, dat het in het algemeen voor de welvaart Y
van een staat schadelijk is inkomende rechten te heffen, en i
dan is zijn beweren onjuist.
Men kan zijn argumentatie in twee deelen splitsen:
wi, .
l l