HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

’ F ; -. ”I ~
l ·i J;
2 i‘
17 '
A Even dwaas als het zou zijn de afschaffing van het leger
. te bepleiten omdat internationale ontwapening gewenscht is,
j even onverstandig is het den eenzijdigen vrijen invoer te ver-
dedigen omdat internationale vrijhandel aanbevelenswaardig is. · I
jj Te recht keurt Mr. Pierson het in Verri af, dat hij voet-
§ stoots aanneemt, dat als het eene land rechten heft, het
j andere land dat voorbeeld moet volgen; doch even onjuist
is het, voetstoots aan te nemen dat wanneer het eene land
. rechten heft, het andere land goed doet bij het stelsel van
vrijen invoer te volharden. ä
De argumenten voor internationalen vrijhandel zijn dus zon-
I der nader bewijs niet op eenzijdigen vrijen invoer toepasse-
Vl lijk te achten. j
W Gaat 1nen nu na wat door de verschillende schrijvers is
aangevoerd om te bewijzen dat eenzijdige rurtje liwxvoer in het
belang eener natie is, dan staat men al aanstonds verbaasd
over de oppervlakkigheid er van.
Hoewel Smith geen scherpe scheiding maakt tusschen zijn
bewijsvoering voor internationalen vrijhandel en voor een- dit
zijdigen vrijen invoer bevat Book IV Chap. II {Restraints I
u.pon importations) sommige uitspraken, die misschien be- g
1 schouwd kunnen worden als op eenzijdigen vrijen invoer te
A doelen.
Al aanstonds treft het ons bij de lezing van dit hoofdstuk, .
, dat Smith levend en geslacht vee, graan, wollen en zijden f
i stoffen en tal van andere fabrikaten in één adem noemt. Wij f, ·
zullen later gelegenheid hebben op te merken, dat de in- L
vloed van inkomende rechten op den prijs en op de handels-
" beweging van verschillende artikelen, niet alleen verschillend
is, maar dat die invloed op hetzelfde artikel in verschillende
,i landen zelfs zeer verschillend kan zijn en dat het dus een E;
5 groote onjuistheid is, die artikelen over een kam te scheren. ,,4
Smith erkent, zooals wij zagen, dat inkomende rechten
een industrie tot bloei kunnen brengen, doch meent dat dit ‘ g l
slechts kan geschieden ten koste van andere industrieën. 1
2 p

«
ia, . ·