HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 18

JPEG (Deze pagina), 839.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

i ""”""""`°"""` ”‘ ‘ """ ·‘ ··-··­~ ~·-­-~­~-~-·-«· .~»·-·.­­­~«­.­­.­­­`­­·-~e....-....e-e ,V__

l .
{ .
l
l el
Q it
l ä
t

H ä
Het stelsel van den eenzüdigen vrüen invoer; "
Wanneer internationaal toegepaste vrijhandel goed is, is i
i vrijhandel dan ook goed voor een staat, wanneer andere
l staten bescherming toepassen? m. a. w. voert eenzijdige vrije
g invoer tot hetzelfde ideale doel als internationale vrijhandel?
Ziedaar een vraag van actueel belang.
Internationale vrijhandel en eenzijdige vrije invoer zijn
j twee stelsels die dikwijls geheel ten onrechte worden geiden­ 1
tiüeerd; men meent zonder nader bewijs te mogen aannemen
dat de argumenten voor internationalen vrijhandel ook gelden ll
voor eenzijdigen vrijen invoer. 2
Alvorens die meening te bestrijden vvil ik er op wijzen, A -
dat het, in het algemeen genomen, zeer onjuist is aan te {
nemen, dat eene regeling die, door verschillende partijen j
gezamenlijk toegepast, voor hen allen voordeelig is, ook voor- Y
deelig is voor één der partijen wanneer de andere zich aan
l die regeling niet houden. Zoodra een der partijen zich ont- 4
trekt, ontstaat er een geheel andere toestand. De vraag is .
v dan niet meer of internationale, doch wel of eenzijdige toe-
passing gewensoht is. De argumenten voor internationale toe- bg`
passing hebben hun waarde verloren, zij zijn slechts juist
voorzoover eene toetsing aan den nieuwen toestand hun T
deugdelijkheid heeft vastgesteld. Het belang der menschheid is
ondergeschikt geworden aan het belang van den staat.