HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 16

JPEG (Deze pagina), 951.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

W j .;»e;sri..r. .
r l
j l
, f
14 ,
j ,,les écrivains italiens, par les économistes français du dix­
,,huitième siècle, par J. Stewart, par Adam Smith, et par la il
j ` ,,plupart des écrivains plus modernes, qui ont répandu de
i ,,nouvelles lumières sur cette science." Q
Terecht betreurt List het, dat Say niet de studie van de
staathuishoudkunde en van de wereldhuishoudkunde afzon­ E i
de1·lijk heeft behandeld. Welk een ontzaggelijke verwarring
van denkbeelden ware daardoor voorkomen, welk een ver-
meerdering van de welvaart der mensohheid ware daarvan
het gevolg geweest!
j Deze begripsverwarring is een van de hoofdoorzaken waardoor Y
de strijd tusschen vrijhandel en bescherming onvruchtbaar was.
Ik meende in de vorige bladzijden te mogen aannemen,
dat als de geheele aarde tot één staat was samengesmolten,
t de vrijhandel zou voeren tot de grootst mogelijke welvaart, J
tot het ideale doel, dat de goederen geproduceerd worden
waar dit het goedkoopst mogelijk is en dat ieder voor zijn
arbeidsbelooning zooveel mogelijk goederen kan verkrijgen.
Mij zijn dan ook geen gegronde motieven bekend, waarop
die meening bestreden kan worden.
Hoe dit zij, men zal mij moeten toestemmen, dat er nog
geruimen tijd zal heengaan voordat de geheele aarde één _ j
staat geworden is, en het komt 1nij voor, dat de vraag om-
trent de wensohelijkheid van internationalen vrijhandel niet
meer is dan een zuiver theoretisch vraagstuk zonder eenige
actualiteit.
­ Door zich blind te staren op de verwezenlijking daarvan,
j heeft men te veel uit het oog verloren, dat internationale 1
vrijhandel slechts een middel is om te komen tot het ideale
‘ doel, en het wil mij voorkomen dat waar men in den laatsten
tijd hoe langer hoe meer van dien internationalen vrijhandel ’
verwijderd raakt doordien bijna alle landen, Nederland inge- _
sloten, 1 hun invoerrechten, zoowel beschermende als fiscale,
' De wet van 20 April 1895, vaststellende nadere bepalingen omtrent de
. T
l