HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 15

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

l i l
çï;
V Ap 13 IQ
, L ii Verlies van nationale en economische onafhankelijkheid,
L j ziedaar de gevaren die voor een staat kunnen voortspruiten
A uit de toepassing van internationalen vrijhandel, gevaren die
,*4 zullen blijven bestaan zoolang niet tot vervulling gekomen
, is de voorwaarde die Say stelt om zich een goed begrip te L
J kunnen vormen van staathuishoudkunde: dat de geheele
­ aarde is één groote staat met één gemeenschappelijke wet-
` ‘ geving, ‘met één gemeenschappelijk belang.
· · Men vraagt zich af hoe het dan mogelijk is geweest, dat
men de leer van den internationalen vrijhandel toepasselijk f
heeft willen maken op elken staat afzonderlijk. ii
Voor een deel heeft naamsverwarring tot die begripsver­ V
` warring aanleiding gegeven. ·
Z List wijst er op (pag. 110), dat Say drie soorten van oeeo­
-4ä nomie onderscheidt: die van het hoofd van een gezin, Privat-
oeconomie, die van den staat, Oeconomie Publique en die
van de menschheid (van alle staten tezamen) Oeconomie Po- a
litique. List merkt verder op dat Say:
le. dus het bestaan van de oeconomie publique erkent,
_ doch dat hij daarover nergens in zijn boek spreekt; E
, 28. oeconomie politique noemt wat eigenlijk oeconomie z
eosmopolitaine moest heeten. ` ;)
L Het is mij niet bekend uit welke uitgaaf van Say’s boek
List putte , doch in de uitgaaf van Say’s ,,Cou1·s complet d’lCco­ Q
ii nomie Politique pratique" van 1852, die ik te mijner beschik- E
· king heb, lees ik op deeerste bladzijde de volgende hoogst i,
j` merkwaardige zinsnede: {
in ,,L’étude que l’on a faite de la nature et des fonctions des
,,différentes parties du corps social, a créé de même un en-
,,semble de notions, une science à laquelle on a donné le
i ,,nom d’Economie politique, et qu’on aurait peut­être mieux
‘ fait de nommer Economie sociale".
i ,,Ici comme dans beaucoup d’autres cas, le nom a été donné
Y a ,,avant que la chose fut bien connue; mais je n’ai pas cru il
i __ ,,dev0ir changer légèrement une dénomination adoptée par
il
B L i
~<
,:‘
il
ld .