HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 14

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

TJ wg- ·rr- gyn. »«
f
12 c|_, V Ap
als een ,,niets" moet beschouwen is moeielijk denkbaar. ·­
Mr. M. W. F. Treub onderschrijft in de ,,Vragen des Tijds" i ij
van September 1899 de meening dat vrijhandel niet voor L A
alle staten is toe te passen en vat List’s denkbeelden samen - . . in
in de volgende zinsnede: ,,VooraliFriedrich List is omstreeks I
het midden der eeuw tegen haar abstract cosmopolitisch W e I
stelsel te velde getrokken. Met kracht heeft hij het uitge- ‘
sproken, dat geene staathuishoudkundige wetenschap, welke M '
ook, regelen van economisch handelen kan geven, die [ ’ ‘ _ M _
voor alle tijden en alle landen zouden passen, en dat het 1 Ik
systeem der natuurlijke vrijheid voor economisch zwakkere
landen in hun verhouding met sterkere naburen evenmin p
deugt als voor economisch zwakkere individuen in hun be-
trekking met sterkere partners." 4
Inderdaad het kan niet in het belang van een staat zijn, ~,
zijne industrie door het buitenland te laten overvleugelen jj
omdat deze tijdelijk enkele factoren mist die noodig zijn om
haar product tot den minimum prijs voort te brengen. Is het
gemis van die factoren niet van blijvenden aard, ontbreken ·;
in dien staat voldoende volksontwikkeling, geoefendheid, Q
ervaring, vakonderwijs, verkeerswegen, dan zal het juist ;
de roeping van den staat zijn die factoren aan de natie
te verschaffen en tegelijkertijd aan de industrie, door een i I
beschermend recht, een eenigszins bevoorrecht afzetgebied te ii
verzekeren. Alleen het bezit van voldoend débouché maakt T
industrie op groote schaal mogelijk en de geschiedenis van ·
tal van industrieele ondernemingen, later even winstgevend
en krachtig als zij aanvankelijk onvruchtbaar en zwak waren, ‘"
wijst het uit hoe gemis aan afzet in het begin de klip was
waarop vele dreigden te stranden.
Moge dit alles allereerst gelden voor landen die in hun j
industrieele opkomst zijn, het is toepasselijk op alle staten ‘
welker industrieele ontwikkeling om zoo te zeggen een sport j ‘
vormt van de ladder, die reikt van den weinig ontwikkelden
staat tot aan den landbouw-industrie-handelsstaat van List. _ .

"'T