HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 11

JPEG (Deze pagina), 911.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

Terecht zegt Smith op pagina 200 1 van invoerrechten:
,, By means of such regulations, indeed, a particular manu-
­· facture may sometimes be acquired sooner than it could have
been otherwise, and after a certain time may be made at
home as cheap or cheaper than in the foreign country."
Dat vrijhandel voor alle staten gewenscht zoude zijn is
een stelling die vrij algemeen is losgelaten; meer en meer
wint de meening veld, dat de vraag, welke handelspolitiek
de gewenschte is, voor iederen staat afzonderlijk beantwoord
moet worden. , ~
Met zeer veel talent is deze stelling verdedigd door jj
Friedrich List in zijn bekend werk ,,Das Nationale System
der Politischen Oeconomie."
Het motto, waaronder hij eenige te Parijs bekroonde arti- i j
“‘° kelen over Staathuishoudkunde en later hetzooeven genoemde
werk schreef, is een samenvatting van den geheelen inhoud
van zijn werk, is de grondgedachte die hij tegenover den inter-
nationalen vrijhandel stelde; dat motto was: ,,Et la patrie i
'V et l’humanité."
Eerst het vade1·land, dan de menschheid! 2
List is van meening, dat men met betrekking tot de te
. volgen handelspolitiek de staten moet verdeelen in:
J 1. Staten in wilden toestand. ;
2. ,, ,, herderstoestand.
‘ 3. ,, ,, landbouwtoestand.
4. ,, ,, landbouw- en nijverheidtoestand. a
5. ,, ,, landbouw-, nijverheid- en handelstoestand.
In de twee eerste toestanden zou vrijhandel het meest ge-
wenscht zijn; voor de overgang van den derden tot den
vijfden zijn Schutzzölle of Veredlungszölle noodig tot ontwik-
i keling der industrie, terwijl voor staten van de vijfde cate-
er cztt il
; l De citaten zijn uit ,,Vealth of Nations" uitgave 1863 M’Cul1och.
g 2 Het nationale standpunt is ten onzent op talentvolle wijze verdedigd
door Mr. J. J. I. Harte in zijn brochure ,,Vrijhandel en Besche1·ming".