HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 10

JPEG (Deze pagina), 973.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

l
8 e
keling te doen ko1nen. Zelfs wanneer in zulk een staat de
grondstoffen tot niet te hoogen prijs verkregen kunnen wor-
den en klimaat en ligging voortbrenging tot concurreerenden .»
prijs mogelijk maken, zelfs dan kunnen aan de ontwikkeling
van die industrie groote moeielijkheden in den weg staan.
Men kan gemis hebben aan bekwame industrieelen en ar-
beiders, gemis aan machinefabrieken, enz. Werd nu der con-
· currentie den vrijen loop gelaten, dan zoude het niet loonen
in dat land die industrie te beginnen. Die moeielijkheden
zouden de exploitatie zoo lastig maken, dat niet licht het
initiatief genomen zou worden om die industrie te gaan uit-
oefenen. Het is mogelijk, dat men na verloop van eenigen
, tijd terug zoude verdienen, wat men in het beginverloren
p had, doch dit is ook daarom niet zeker, omdat wanneer men.
eenmaal er in slaagde die industrie te handhaven, anderen "°
daarvan dadelijk zouden gebruik maken om hetzelfde bedrijf
te beginnen en dan voor een groot deel zouden profiteeren
van hetgeen de eerste ondernemer met zooveel opoffering had
verkregen. ·`
Vandaar dat de regeering dan een invoerrecht op een
dergelijk artikel legt. Dit geeft den ondernemer een bevoor-
recht terrein van afzet, geeft hem een voorsprong boven de .
buitenlandsche concurrenten, die het anders niet aan pogingen i
zouden doen ontbreken om zijn ondernemen te verijdelen.
­ Komt het land tot ontwikkeling, komt er een geschikte ·
arbeidersbevolking, worden er machinefabrieken opgericht,
enz., dan ontbreekt het ook niet aan industrieelen die hunne
fabrieken uitbreiden, nieuwe oprichten; en wanneer, zooals
gezegd, de hoofdvoorwaarden voor het bestaan van die industrie
even gunstig zijn als in het buitenland, zal ten slotte de prijs
van het product (de vracht, commissie, enz.) goedkooper zijn '·
dan het vroeger uit het buitenland ingevoerde, terwijl het
bestaan van dien tak van nijverheid de welvaart van het land
bevordert en andere industrieën mogelijk maakt en tot bloei i
brengt.
ii?
3 .