HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 9

JPEG (Deze pagina), 794.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

l BESCHOUWINGEN
over
? De Gemeente·Financiën en het Bezuinigingsvraagstuk.
Waar thans schier iedereen lijdt onder de economische
§ werelddepressie, welke op het inkomenpeil van merkbaren
invloed is, xis handhaving van de levenswijze in den staat l
il zooals die de laatste jaren is gevoerd niet mogelijk. Er zal
lg _ in elke huishouding naar versobering moeten worden
I.; gestreefd, dus ook in de huishouding van staat, provincie
en gemeente.
Het is van te algemeene bekendheid welk een groote
mate van ontevredenheid bij een groot deel van het publiek
over het bestuur dezer overheidslichamen, in het bizonder
over dat der gemeente, bestaat, om daarover nog verder
uit te weiden. Duidelijk treedt hieruit door scherpe, vaak
g · lrrenkende kritiek aan het licht welk een ,,hetze" men tegen
het bestuur der overheidsorganen en hun ambtenaren heeft.
E ij ` Alhoewel deze kritiek onwaardig is, wordt daardoor het feit
a . niet weggenomen, dat er eene ontstemming wordt gekweekt,
r ~ welke eerder in het na~ dan voor~deel van het algemeen
r belang is. Slechts nuchterheid gepaard gaande met objec~
tiviteit is in de komende jaren dringend van noode. Inplaats
van de goede bedoelingen der overheid in het algemeen in
twijfel te trekken, door haar handelingen op alle mogelijke
manieren te bekritiseeren, wat op een vlotte uitvoering van
haar taak een niet te onderschatten storende uitwerking
heeft, dient haar veeleer het besturen zoo licht mogelijk te
worden gemaakt. Het best kan zulks worden verwezenlijkt
wanneer het publiek zijn actieve rol staakt en zich op een
beslist passief standpunt stelt. Want wie is immers minder
. bevoegd dan het publiek om te oordeelen over het beleid
der overheid ?
ëê