HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 78

JPEG (Deze pagina), 782.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

gr'! YWOYWY W 7777 Y W er Y Y Y Y . ‘
;E 76 .~
a. het bedrijf, dat met meer dan 9 arbeiders werkt, van
het meerdere aantal belasting te laten betalen;
jl b. tot invoering van progressie in het tarief over te gaan;
c. voor het wettelijk minimum~aantal arbeiders een ver~ ‘
minderd tarief in te voeren en daarboven de volle belasting
Elf te heffen.
Wat de wet onder het "gemiddeld" aantal verstaat zegt
g zij niet, doch laat de wijze van berekening aan het inzicht
van het betrokken gemeentebestuur over. Om evenwel tot
dit aantal te komen zullen de na te noemen factoren:
§’ a. het aantal arbeiders, dat elken dag werkt; _
b. het aantal dagen, dat het bedrijf per jaar in
werking is ;
c. Het aantal dagen, dat het bedrijf per jaar in werking ·
kan zijn ; il
in acht dienen genomen te worden. Waar nu het ·
aantal sub c, onafhankelijk van het ,,in bedrijf zijn" der
onderneming is, stelt dit, integenstelling met het aantal ‘
` sub b bedoelde dagen een constante grootheid voor. Het
gemiddeld aantal wordt dus naar gelang van de toepas~ ‘
sing sub b of sub c vastgelegd in de breuk:
l aantal werkdagen aantal werkdagen
of
bedrijfsdagen bedrijfsdagen
Nu rijst de vraag van welke dezer twee breuken het
quotient het juiste is. Op grond van de op bladzijde 66
geleverde beschouwingen kan de tweede uitkomst moeilijk _
verdediging vinden. Zal deze niet slechts afhankelijk zijn
· van het aantal werkdagen? Hoe minder werkdagen, hoe
kleiner het gemiddeld aantal, zoodat de belasting b.v. ten
tijde van malaise, wanneer aan de gemeentekas zware offers
worden gesteld, een onbeduidende opbrengst zal geven. ln
· een tijd dus, dat de openbare kas aan zware beproevingen
j bloot staat, ontvangt zij geen noemenswaardige versterking
` uit deze zakelijke belasting.
Het moet dan ook ernstig worden betwijfeld, of een ‘
lt
1