HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 77

JPEG (Deze pagina), 800.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

75
beslissingen over de vraag, welke ondernemingen in den zin
der wet als bedrijven zijn aan te merken. Ofschoon de wet
geen formuleering van het woord ,,bedrijf" geeft, kan toch
moeilijk een andere uitlegging worden gegeven, als er in
W het dagelijksch leven aan wordt toegekend. Zoo zal in het
algemeen een onderneming als een bedrijf zijn te beschou~
· wen, wanneer :
a. het doel der handelingen is winst te behalen ; ‘
b. de handelingen in verband staan met een tak van
W handel of industrie in den uitgebreiden zin des woords ;
c._ de winst een andere bestemming heeft, dan eene in
§ het algemeen belang.
Eene toepassing der wet naar deze regels ligt niet in des i
wetgevers bedoeling. Als overweging geldt in de genomen
beslissingen in den regel de opvatting van het woord A
,,bedrijf" in zijn dagelijksche beteekenis, terwijl het woord
‘ ,,arbeider" buiten het overwegend motief blijft. Nu kan men
hiertegen wel aanvoeren, dat het eene het andere insluit,
doch wie dit doet laadt den schijn op zich van: ,,qui
s'excuse, s'accuse." De belasting wordt geheven naar den
. ’· _ arbeider en niet naar het bedrijf, zoodat men bij het-nemen
l van eene beslissing als overweging moet laten gelden, of
is de in een onderneming tewerkgestelden al dan niet
i arbeiders in den zin dezer wet zijn.
Het moet worden toegegeven, dat in deze belasting ook
een onbillijkheid schuilt ten opzichte van kleine bedrijven,
waartoe echter de bepaling der wet leidt. ,,Waar", zegt het
· ` onderwerpelijke artikel, ,,tenminste gemiddeld tien arbeiders ‘
werkzaam zijn," zoo wil het uit hoofde der redactie de
interpretatie ondergaan, dat, zoodra het wettelijke aantal
,,tien" is bereikt, het bedrijf ook voor dit volle aantal
belastingplichtig wordt, terwijl een bedrijf met 9 arbeiders
en minder geheel vrij is. Er zal dus naar gestreefd moeten
worden om deze onbillijkheid te ontkomen, dat bereikt zal
, kunnen worden door :