HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 75

JPEG (Deze pagina), 789.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

` 73
_tevens een rustigen gang van zaken in het economisch
g g leven niet bevorderen. .
l Thans rest ons nog de redactie van het artikel aan een V _
nadere beschouwing te onderwerpen.
i Allereerst kan men de vraag stellen, of men, om in den
zin der wet arbeider te zijn, aan een bepaalden leeftijd is
gebonden. Waar het onderwerpelijke artikel hierover met
` geen enkel woord rept, moet op deze vraag ontkennend
worden geantwoord, weshalve het eerste lid van Art. 1637g
van het B. W. luidende: A
,,Een minderjarige is bekwaam als arbeider arbeidsover~
1; ,,eenkomsten aan te gaan, indien hij daartoe door zijn
`A ,,wettelijken vertegenwoordiger, hetzij mondeling, hetzij
SQ ,,schriftelijk, is gemachtigd."

te dien aanzien van toepassing is.
Dat hierin ten opzichte dier bedrijven, welke voornamelijk
i met jeugdige personen ·werken een zekere hardheid
‘ schuilt, valt niet geheel te ontkennen. Specialiseering der
bedrijven zou het eenigste middel zijn om deze ongelijkheid '
, weg te nemen. Gaat men echter tot dezen maatregel over,
dan bedenke men wel, dat de waarde der belasting
'_ praktisch te loor gaat voor die gemeenten, waar zoodanige
bedrijven sterk vertegenwoordigd zijn. Maar er is aan deze
g i materie nog een ander gevaar verbonden. Door eenmaal
op het fiscaal recht inbreuk gemaakt te hebben is de brug
gelegd tot verder invreten, dat onder alle omstandigheden
dient voorkomen te worden.
Een andere kwestie loopt over de vraag wat in dit
artikel onder arbeider wordt verstaan. Er wordt in de wet
gi in verschillenden zin daarover gesproken, doch een definitie
geeft zij echter niet.
Om een helder licht op de juiste beteekenis van het
` woord te laten vallen, is het van belang in dit verband te
§' vermelden, dat een amendement werd ingediend, strekkende,