HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 74

JPEG (Deze pagina), 800.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

lï ‘ 4 ’
ig i
iz
`In zijn antwoord deelde de Minister mede, dat er zijns
inziens voor de regeering geen aanleiding bestaat zich te g r
mengen in een kwestie tusschen werkgever en werknemer, l
daar het hier de vaststelling van arbeidsvoorwaarden
lj tusschen twee groepen betreft, waar de regeering buiten D
li staat. Het betreft hier dus een zuivere loonskwestie,
weshalve het standpunt der werkgevers ondemocratisch is.
Duidelijk gaf ook de Raad der gemeente Hengelo zijn d
gevoelen omtrent dit standpunt te kennen door in zijne
‘ vergadering van 27 Maart 1923 met 16 tegen 2 stemmen
ter zake dezer kwestie de volgende motie aan te nemen :
I·l Ir,
` ,,De Raad der Gemeente Hengelo,
y ,,Gehoord de bespreking over de zakelijke belasting
,,op het bedrijf; ‘·
,,Van oordeel, dat de motieven voor het heffen dezer
,,belasting alleszins billijk en rechtvaardig zijn ;
,,Van meening, dat verschillende aangeslagenen deze
‘ ,,belasting op een onrechtvaardige wijze op hun 3
,,arbeiders hebben verhaald; `
­ ,,Spreekt over dit laatste feit zijn afkeuring uit en
,,besluit, noodgedwongen, tot intrekking dezer M
,,belasting over te gaan;
,,Betreurt verder, dat de Minister geen belissend
Nantwoord heeft gegeven op de vraag van de arbeiders,
` ,,of deze belasting van het loon mocht worden afge~ ,
,,trokken."
Deze handelwijze is bovendien niet in overeenstemming
ig met het karakter der belasting, want de zakelijke belasting
jr is een zuivere zakeläke belasting, die evenals de grond~
belasting moet worden beschouwd als een last, waarmede ?`
een bepaald object is bezwaard. Ook uit dien hoofde is het
A te betreuren, dat de Minister ter zake dezer kwestie niet g
- heeft ingegrepen. Hier worden precedenten geschapen, die
niet alleen in strijd met de bedoelingen der wet zijn, doch