HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 73

JPEG (Deze pagina), 804.99 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

71

de lasten te laten bijdragen, welke hijde gemeente oplegt,
uit deze belastingheffing ook een gevoel van rechtvaardig~ l
heid. Immers zal zij een eventueele verhooging der
inkomstenbelasting, niet geheel of gedeeltelijk voorkomen,
of een eventueele verlaging dezer belasting niet bevorderen ? ,
Met het heffen eener bedrijfsbelasting voert de gemeente
buiten twijfel voor zich zelve als wel voor haar ingezetenen s
een goede financieele politiek. l
Ofschoon echter de wetgever verschillende bronnen bij
meervermelde wet heeft in uitzicht gesteld, zal, aangezien l
` zij praktisch moeilijk aangeboord kunnen worden, niet i
f spoedig tot hare invoering worden overgegaan, Bij de j
bedrijfsbelasting treft men deze moeilijkheid niet aan ; hare ` fi
heffing is gemakkelijk en gaat met weinig kosten gepaard, 1
om welke redenen zij te gereeder in de rij der belastingen l
f wordt opgenomen, en daaruit derhalve niet spoedig zal i
f verdwijnen. '
Het blijkt, dat verschillende fabrikanten hun vruchteloos
pogen, teneinde tot afschaffing te komen, reeds beginnen ~
in te‘zien, door op de arbeiders de lasten te verhalen. De
4 meeste textielfabrikanten in Hengelo zijn tot dezen ondemo~
cratischen maatregel overgegaan, naar aanleiding waarvan H
· ' de samenwerkende organisaties der textiel­arbeiders zich ”
L tot den Minister van Financiën hebben gewend, met de
volgende vragen :
’ a. ,,Kan de wet op de zakelijke bedrijfsbelasting op ·
,,het bedrijf zoo worden geinterpreteerd, dat de finan~
,,cieele lasten, die een uitvoering van deze wet voor de
,,de bedrijven met zich meebrengen, door korting op i
,,het loon, zooals thans door de werkgevers te Hengelo
,,geschiedt, worden verhaald op de werknemers ?" 4
­ b. ,,Wanneer dit niet het geval is, denkt Uwe l
,,Excellentie dan niet, dat er door de Regeering maat~
,,regelen moeten worden genomen, die het den werk-
,,gevers onmogelijk maken de gevolgen van de wet op
" ,,de bedrijfsbelasting op de werknemers te kunnen
,,afwentelen ?"