HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 71

JPEG (Deze pagina), 857.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

` 69 {
_ wanneer het van overheidswege daarheen wordt geleid, dat
d den werkgever de verplichting wordt opgelegd telken jare l
_ een zoodanig bedrag in een fonds tot behartiging der per~ l
i soneelsbelangen te storten, dat daaruit, naar een deskundige D l
_ . berekening, op een behoorlijke uitkeering kan worden l
L jl gerekend. Dit fonds draagt allerminst het karakter eener j
reserve~belegging, immers het ontstaat niet door een deel
L der winst te reserveeren, doch het is een jaarlijksche, ­
i » ii onafhankelijk van de winst, terugkeerende verplichting, j
r welke als een schuld is aan te merken.
jl Integenstelling met een reserve van gelijke strekking,
i , welke, ook al wordt zij belegd in ,,outside~securities", nim-
mer aan de risico van het bedrijf kan worden onttrokken, ·
i vloeit uit het wezen van bedoeld fonds zijn onafhankelijk·· E
" heid voort.
D De vraag rijst nu in welke waarden het onderwerpelijke
fonds moet worden belegd ? Te harer beantwoording dient
voorop gesteld te worden, dat elke belegging voorzichtig~ l
W heid gebiedt. Van deze omstandigheid dient men zich bij ‘
fondsen, welke speciaal zullen zorgen voor behartiging der
sociale belangen van het individu, ernstig rekenschap te
geven. Alzoo moet als eerste voorwaarde bij de keuze van
_ beleggingswaarden de koersvastheid worden gesteld, op
i welke eigenschap slechts het overheidspapier zijn recht ten
volle kan laten gelden. Het particulier papier bezit deze
eigenschap in het algemeen niet. Zoo zal b.v. een werk~
‘ staking, een brand of een andere remmende gebeurtenis
de bron van inkomsten doen ophouden, door welk feit de
koers van het fonds deprecieerend wordt beinfluenceerd.
Valt nu de depreciatie van beleggingswaarden samen met
het tijdstip van noodzakelijke realiseering dan wordt er
verlies geleden. Doch aangezien men steeds de beschikking
moet hebben over gemakkelijk realiseerbare waarden,
‘ waarden dus, welke gemakkelijk en zonder verlies te gelde
kunnen worden gemaakt, is het een noodzakelijkheid elken
N ; storenden invloed ter zake te weren. Eene belegging in