HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 7

JPEG (Deze pagina), 773.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

l 5
zoo groot, door afschaffing of niet­invoering dezer belasting _
ï zal teniet doen, daar het niet bepaaldelijk met een goed
ë financieel beheer vereenigbaar is. Immers zij drukt de
inkomstenbelasting èn negatief, èn positief, al naar gelang
ä verhooging der belasting voorkomen wordt, of vermindering
wordt bevorderd. `
P ` Tegen een dergelijke politiek, die zoowel het belang van
_ den financieelen toestand der gemeente, als het belang
van den belasting­contribuant beoogt, kan bezwaarlijk
eenige bedenking rijzen. Het gaat bij de groote massa van
§§ het publiek slechts om een billijker belastingdruk. Daarnaar
te streven verdient aller toejuiching en ondersteuning. Hij
_ is het hoofddoel der bezuiniging.
In de volgende bladzijden hoop ik te hebben aangetoond,
dat een ïpessimisme, zooals door velen, ten aanzien van
den toestand der gemeentefinanciën, tracht te worden
gekweekt, niet gegrond is, mits op oordeelkundige wijze
wordt bezuinigd. Daarbij heb ik, om de materie beter te
doen belichten, nu en dan, waar mij dit wenschelijk voor~
kwam, het gebied der rijksfinanciën betreden.
Niet genoeg kan er op gewezen worden, dat men zich
niet moet laten verlokken door de oogenblikkelijke uitwer~
king van een maatregel, het doel der bezuiniging moet zijn:
perspectief~besparingen, welke alleen langs een vaste werk~
methode kunnen worden bereikt. Eerst dan kunnen de
woorden van een groot Nederlander: ,,Ende desespereert
niet" in toepassing worden gebracht.
VAN RIISWIIK.
f Lunteren, October 1923. ·
I