HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 68

JPEG (Deze pagina), 798.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.62 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

*1
Q ` g 66
c. dat de werkgevers zich aan de gemeentelijke belas~
i ting, naarmate deze stijgt, zullen onttrekken door vestiging
Q - in een andere gemeente, weshalve de belastingen nog meer
i ­ A zullen toenemen;
l d. dat het vertrek van personen sub c bedoeld de ‘
inkomsten van middenstandszaken wegens verlies van
goede klanten zal doen verminderen, hetwelk eveneens tot
` belastingverhooging moet leiden. ‘
jl Daar nu de werkgever de keuze van vestiging van zijn
i bedrijf zal laten vallen op die gemeente, wier ligging voor ` [
exploitatie het meest economisch is, zal op hem de moreele , V.
` plicht rusten de gemeente aangedane lasten te vergoeden.
De Wet van 30 Dec. 1920 (St.bl. No. 923) biedt nu de
, gemeente de gelegenheid gebruik te maken van de haar bij
‘j Art. 242e gegeven bevoegdheid tot het heffen eener zake-
, lijke belasting op het bedrijf. V
l De bedoeling dezer belasting is, om in de door de ti
, gemeente gemaakte en door het bedrijf veroorzaakte kosten,
eene tegemoetkoming te ontvangen. Schuilt hierin nu eenige
onbillijkheid? Integendeel. De gemeente komt hier voor
L talrijke kostbare uitgaven als: woningbouw, scholenbouw, `
aanleg van straten, uitbreiding van rioleeringswerken,
straatverlichting, uitbreiding van politiewezen, idem van
V brandwezen, enz. te staan, waartegenover zij zeer weinig "
inkomsten geniet. Immers zooals reeds sub a. en b. is _l.,
geconstateerd, brengen de bedrijven hoofdzakelijk finan~
. cieel zwakken in de gemeente, op wie slechts een zeer
gering bedrag der kosten kan worden verhaald. "
Uit het feit nu, dat deze ingezetenen de gemeente in »
alle opzichten zware lasten op hare schouders leggen, blijkt, ­
dat de werkgevers in hun verplichtingen tekort schieten. ·
N Deze gevolgtrekking willen wij, om ons niet te ver te gg
voeren met slechts een enkel, maar dan treffend bewijs in
staven.
Q Bezien wij de statistische gegevens omtrent de zieken~
verzorging dan valt aanstonds op te merken, dat het aantal