HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 66

JPEG (Deze pagina), 740.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

. 64
· Van werkgeverszijde heeft men tegen deze belasting
g reeds talrijke protesten doen laten hooren. Men kant zich
hierbij niet alleen tegen het stelsel der Wet, doch ook tegen
de Wet zelve. Want er is volgens den werkgever geene
` belasting denkbaar, welke zulke schreiende onbillijkheden
` in zich houdt als de onderwerpelijke, ten bewijze waarvan
i de volgende argumenten worden aangevoerd:
‘ . a. de belasting is gesteld onafhankelijk van de bedrijfs~
‘ resultaten, weshalve ook bij negatieve uitkomsten belasting
E ‘ verschuldigd is; _
, b. de bedrijfskosten zullen aanzienlijk worden verhoogd,
zonder dat met de rentabiliteit van het bedrijf wordt reke­
, ning gehouden;
1 c. als regelende factor treedt slechts de omvang van
ï het bedrijf op, terwijl factoren als kapitaal en winst j
buiten beschouwing blijven;
d. het vastleggen van een getal arbeiders in de wet is A
onverantwoordelijk; immers er zal naar gestreefd worden
beneden dit getal te blijven, met als gevolg: toename der
‘ werkloosheid;
e. het vaststellen van een loonbedrag brengt het gevaar
i mede, dat de financieele belangen van den werknemer zullen
` worden geschaad door er naar te streven beneden het
, bedrag te blijven;
_ eene indeeling der arbeiders in categorieën naar hun
l leeftijd en vakkennis ontbreekt ten eenen male, zoodat voor
een aankomend, geschoold dan wel ongeschoold arbeider
de belasting hetzelfde zal zijn;
i g. met de geaardheid van het bedrijf wordt geen reke~
ning gehouden; zoo zal een produceerende onderneming
in het algemeen meer arbeiders noodig hebben dan een
handeldrijvende onderneming, dus: zwaarder worden
' belast.
i Naar aanleiding dezer argumenten rijst de vraag, of de