HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 65

JPEG (Deze pagina), 805.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

. 63
het betrekkelijke wetsontwerp den 30sten October 1918 in E
te trekken, zijn besluit in de Tweede Kamer met de vol~
gende woorden motiveerende:
l
,,lk meen te mogen zeggen, dat er op dat oogenblik vrijwel ~
,,een communis opinio was, dat de wijzigingswet inzake de j
,,financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeente
,,niet moest gehandhaafd worden; dat de meeste gemeenten
,,door die wet niet zouden zijn gebaat, maar dat allereerst lj
` ..de aandacht moest worden geconcentreerd op het wets~
,,ontwerp tot uitbreiding van het belastinggebied van de
Ngemeenten." g
‘ ë
Zoo bleef het wetsontwerp tot verruiming van het
plaatselijk belastinggebied, dat in 1909 door Minister
Heemskerk was ingediend, gehandhaafd. Inplaats van,
gezien de financieele omstandigheid, met bekwamen spoed
de in dit wetsontwerp in uitzicht gestelde bronnen onder
het bereik der gemeentebesturen te brengen, liepen er nog
' twee jaren overheen voor dit geschiedde. Eerst bij de Wet
. van 30 Dec. 1920 (St.bl. No. 923), werd den gemeente~
besturen de gelegenheid gegeven hun belastinggebied uit
te breiden. Vooral de zakelijke belasting op het bedrijf,
vastgelegd in Art. 242e*) der Gemeentewet, werd uit
hoofde van hare praktische uitvoerbaarheid, integenstelling
met de andere in deze Wet genoemde belastingen, in lj
onderscheidene gemeenten ingevoerd.
*) Art. 242e: De zakelijke belasting op het bedrijf wordt slechts
geheven van zoodanige ondernemingen en inrichtingen, welke binnen de
gemeente een bedrijf uitoefenen anders dan in stations, en waar tenminste
gemiddeld tien arbeiders werkzaam zijn, die minder verdienen dan een j
bedrag, vast te stellen bij algemeenen maatregel van bestuur. Maatstaf V
voor de helling is het gemiddeld aantal van zoodanige arbeiders.
Ook publiekrechtelijke lichamen kunnen in deze belasting worden
betrokken.
De belasting kan nooit meer bedragen dan fl2.»-­« per arbeider. j
i
Y,