HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 64

JPEG (Deze pagina), 634.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

62 _
onder het werkelijk inkomen in deze verstaan wordt het
gezinsinkomen d.i. het inkomen van het hoofd van het gezin
vermeerderd met het inkomen van de inwonende gezins~
_ leden.
· Ons rest nu de vraag : Hoe lang zal het nog duren eer
` dit beginsel, in principe door de Regeering aanvaard, als
algemeen beginsel in onze belasting~wetgeving zal wor-
den opgenomen?
Het gaat bij de groote massa van ons volk om een -
` lxillijker belastingdruk; anders nergens om. `
Naarmate de financieele toestand der gemeenten ernstiger
werd trad het enge in het plaatselijk belastinggebied, vooral
-door de sterke stijging der inkomstenbelasting opmerkbaar,
duidelijker naar voren. Tot verhooging dezer belasting
werden de gemeentebesturen, omdat zij hun het eenige
n accres van beteekenis bood, genoodzaakt hun toevlucht te
, nemen, in afwachting van een nadere regeling inzake de
financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeente, alsmede
A van de uitbreiding van het plaatselijk belastïnggebied,
waarvan wetsontwerpen aanhangig waren.
Hoe urgent het vraagstuk der financieele verhouding ook
werd (zie ook blz. 48/49), toch schroomde de Minister niet