HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 60

JPEG (Deze pagina), 815.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

fl * l l Y l
lF‘ .
t `
le§ 58
ïl
verstande, dat dit beginsel uitzondering zal lijden, indien
de opbrengst uit zekeren bron beter in de inkomstenbelasting
kan worden getroffen in het land, waar deze zich bevindt ` ff
(b.v. bij onroerende goederen). Ofschoon echter deze
commissie geen bindend karakter had, omdat de leden geen ·
regeeringsafgevaardigden waren, toch is het te hopen, A
de betrekkelijke regeeringen haar werk eer zullen aandoen. ;
De mogelijkheid bestaat, dat, door sommigen, ten aanzien
§ onzer zoo juist gemaakte opmerking met betrekking tot de
l kapitaalsverplaatsing binnen onze grenzen, tegengeworpen ` ·
l, wordt, dat, gezien de ter zake beteugelende werking der
r_ forensenbelasting, dit verschijnsel niet zoo erg is als wordt
te voorgesteld. Hun zouden wij willen wijzen op de vele
, beslissingen, waaruit blijkt, dat reclamant er de voorkeur
` aan geeft, neen nog sterker, er op aandringt, als bedrijfs~ .
j forens te worden aangeslagen in een andere gemeente dan l
t waar hij zijn hoofdverblijf heeft. Dat de Kroon deze con-
l clusie in haar vele uitspraken huldigt, is in een dezer ii
l uitspraken met de volgende woorden vastgelegd : f
­. ,,dat mitsdien in de plaatselijke inkomstenbelasting der
,.gemeente Z, door hem slechts behoort te worden bijge~ ’
§ ,,dragen voor 2/3 van den aanslag over een vol jaar, terwijl [
,,ook het aantal opcenten op de hoofdsom der R.ijks~ Y
ninkomstenbelasting van hem geheven, niet meer behoort
, ,,te bedragen dan 2/3 van het aantal, dat van de onder le
l ,,van Art. 24*la der Gemeentewet genoemde personen
,,geheven wordt." ‘
Het is dan ook geen zeldzaam verschijnsel, dat vele
ïorensaal gemeenten (zelfs kleine plattelandsgemeenten)
uit de forensenbelasting aanzienlijke inkomsten ontvangen
ten nadeele van de gemeenten van hoofdverblijf. Dat deze‘
politiek tot verzwaring van den belastingdruk in de grootere
gemeenten, waar de groote belastingplichtigen hun hoofd-
l _ verblijf hebben, moet leiden, behoeft zeker wel geen betoog. A