HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 59

JPEG (Deze pagina), 823.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.68 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

57
,,gen zijn om zich metterwoon in het buitenland te vestigen.
,,De Minister acht het niet van overdrijving vrij te pleiten,
,,in dit verband te spreken van een steeds toenemenden
,,uittocht van ingezetenen naar den vreemde. Maatregelen
,,tot beteugeling van dien uittocht, voorzoover deze bestaat,
,,zijn, meermalen, en ook jongstelijk, overwogen, doch een
,,bevredigende oplossing is tot dusver niet gevonden."
Onderlinge samenwerking tusschen gemeenten eenerzijds,
wat het gemeentebelang betreft, en tusschen staten ander~
_ zijds, wat het rijksbelang betreft, is niet alleen een kwestie,
j welke alle aandacht verdient, doch zij kan wegens hare
noodzakelijkheid en urgentie geen uitstel van behandeling
dulden.
Naarmate de begrootingsmoeilijkheden toenemen treedt
· het onaangename in het internationaal verschijnsel meer en
_ meer aan het licht. Dit verschijnsel, dat den laatsten
jjf tijd, tengevolge dezer steeds toenemende moeilijkheden,
acuut is geworden, hangt nauw samen met het vraagstuk
j_ der dubbele belasting, d.i. de belasting, welke aan particu··
; lieren en zaken voor hetzelfde inkomen in verschillende
‘ landen is opgelegd. Op verschillende internationale con·­
E gressen heeft het sedert 1919, speciaal op de conferentie `
· ï . van Brussel in October 1920 en op die van Genua in April
1922, dan ook een onderwerp van bespreking uitgemaakt
` en zijn oplossing, door de sterke toename van den belasting~ l
druk meer gewenscht dan ooit te voren, zou een heilzame l
uitwerking op de kapitaalsverplaatsing tusschen de landen
onderling hebben. j
De grootste moeilijkheid om in_ deze kwestie tot een
oplossing te komen is gelegen in het uiteenloopend karakter
der verschillende belastingsystemen. Niettemin is een
E ‘commissie van deskundigen er in geslaagd tot princi~
pieele besluiten te komen. Zoo zal volgens haar de
l` inkomstenbelasting geheven moeten worden in het land,
waar de belastingplichtige zijn domicilie heeft, met dien