HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 55

JPEG (Deze pagina), 823.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.70 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

d l
53
tingen te beschouwen, want de vertering, de kapitaal~ ,
vorming, de accijnzen op levensmiddelen, alsmede andere T
_ l_ factoren worden tegelijk getroffen. Aangezien nu de belas~ ·_
ting naar het bedrag van het inkomen, samengesteld uit b
U bronnen als z `
_ a. opbrengst van onroerende goederen;
b. opbrengst van roerend kapitaal;
‘ c. opbrengst van onderneming of arbeid;
d. opbrengst van rechten op periodieke uitkeeringen; ”
' wordt geheven, zal het inkomen als zoodanig eveneens een
samengesteld karakter dragen. Door nu al deze factoren .
onder één belasting saam te trekken zal des wetgevers
overweging ten aanzien van de waardeering van elk dezer _ J
factoren afzonderlijk, moeilijk tot haar recht kunnen komen.
De gecornpliceerdheid van het stelsel zal derhalve de billijk~ .
heidsgronden aantasten, hetwelk tot gevolg heeft, dat de ?
belasting niet juist en gelijkmatig drukt. j
Een en ander in onderling verband doet thans de vraag ,
rijzen of de wenschelijkheid niet onder oogen dient te fp
worden gezien om ons inkomstenbelasting~stelsel te herzien. lj
Dat het antwoord op deze vraag uit billijkheidsoogpunt
bevestigend moet luiden behoeft na de gedane uiteenzetting T
nauwelijks verder verklaard. Tegen een belastingstelsel op ’
billijker grondslagen opgetrokken, met ten minste gelijke
uitkomsten, kan toch nimmer eenige bedenking worden aan-
gevoerd. De uniformiteit wordt er door verhoogd, terwijl nl
meer gelijkmatigheid in den belastingdruk zal worden ver~
kregen, hetgeen ongetwijfeld een mildere houding tegenover
de overheid kweekt.
Als axioma kan worden aanvaard, dat die belasting~ X
politiek de beste is, welke de billijkheid het meest nabij
komt. Zij zal door de volmaaktheid het dichtst te naderen
de meest energieke zijn.
Wordt nu de verteringsbelasting in ons belastingstelsel
opgenomen dan zal daarmede automatisch onze inkomsten~ _
belasting worden gesplitst in: g l