HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 52

JPEG (Deze pagina), 822.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

50
gemeente niet worden aansprakelijk gesteld, van welke
. omstandigheid zij, blijkens de vele gevallen, zich maar al te
goed bewust is.
Maar het gaat toch niet aan het dagelijksch bestuur voor
de gevolgen, welke zulke daden kunnen hebben, verant-
, woordelijkheid op te leggen. Zoo gebeurt het vaak, dat de
gemeente uitgaven worden opgelegd, waarmede bij de
samenstelling der begrooting geen rekening kan worden i
gehouden, dat aan een rustige financieele politiek ernstige
belemmeringen in den weg legt.
Ook de wijziging, welke bij de wet van 23 Februari 1923
(St.bl. No. 38) in de Lager Onderwijswet van 1920 is tot
stand gekomen zal een financieelen strop voor de gemeen~
ten beteekenen. Want van vermindering van het aantal
leerkrachten, wier minimum getal bij deze Wet is terug~
gebracht, doch waarvan, in tegenstelling met het bepaalde
in het oorspronkelijk wetsontwerp, mag worden afgeweken,
zal wel niet zoo bijster veel komen. Weer zien wij dus hier
het ,,afschuif~systeem" in toepassing gebracht. Het Rijks~
budget wordt hier ontlast ten koste van het gemeente~
budget, wat toch kwalijk als een werkelijke bezuiniging
kan worden aangemerkt.
Waar dus aan den eenen kant naar beperking der uit~
gaven wordt gestreefd, doemt aan den anderen kant
vermeerdering van lasten op. En dat, terwijl het belastbaar
_ inkomen tengevolge van de steeds dieper zinkende
economische depressie voortdurend afneemt. Een hoogere
raming der inkomstenbelasting is uit dien hoofde in de
komende jaren allerminst gemotiveerd ; eerder zal men zich
op sterke verlaging hebben voor te bereiden.
Onder deze omstandigheden zal het samenstellen eener
sluitende begrooting in de eerstkomende jaren met steeds
­ meer moeilijkheden gepaard gaan, zoodat de vrees niet
ongegrond is, dat de gemeentebesturen er toe genoodzaakt
zullen worden - vele zijn er alreeds toe moeten over~
gaan ­- gebruik te maken van de bij de Wet van 30