HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 5

JPEG (Deze pagina), 760.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB


vooxzwoono. i
De economische werelddepressie, welke sedert geruimen
tijd haar vlijmende uitwerking doet gevoelen, begint hoe
° langer zij aanhoudt des te dieper haar indrukken af te
I teekenen op de financiën zoowel van particuliere als van
openbare lichamen, zonder dat zij daartoe behoeft toe te h
nemen. Deze meening schijnt blijkbaar, hetzij bewust, hetzij
onbewust, door velen niet te worden gedeeld, waarin dan
ook de reden is gelegen, dat de toestand der openbare
_ financiën, in het bizonder die der Gemeente, in een mantel
van pessimisme wordt gehuld.
Of het overheidsbelang van zulk een politiek inderdaad
gediend is, dient ernstig te worden betwijfeld; het subjec-
5 tief karakter treedt daarbij te duidelijk op den voorgrond. '
ï Dat bezuiniging noodzakelijk is, daarvan is iedereen
g wel overtuigd; doch door van het betrekkelijke vraagstuk
een principieele kwestie te maken wordt de zaak eerder
{ achter- dan vooruit gebracht. Alleen door zich op een zuiver
‘ objectief standpunt te stellen, is men op den goeden weg
om tot een gezonde oplossing te komen.
J Het bezuinigingsvraagstuk mag dus niet ondergeschikt
worden gemaakt aan politieke gevoelens, want dan spruiten
A » uit de actie verwarde maatregelen voort; maatregelen, welke
aan een stuurloos bewind doen denken, en die gevaar
Xp scheppen voor aantasting van de gaafheid van onze munt-
eenheid. l
Daarom is het gewenscht, dat de ambtenaar om ter
f zake het gewenschte doel te bereiken, niet wordt uitge-
{ schakeld, want zonder zijn volle medewerking kan weinig
goeds worden bereikt. Dat dit door een groot deel van het
rv publiek niet wordt, of wil worden ingezien, blijkt uit de
Fl ,