HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 49

JPEG (Deze pagina), 701.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

. 47 .
` ' ~ nische zijde van het vraagstuk is naar voren gebracht en
i tc weinig `met de financieele zijde' is rekening gehouden.
i Beiden moeten elkander aanvullen.
B ac ,, er _ `
M i
· ï
Z
· a
;. De Memorie van Toelichting op de door Burgemeester _
en Wethouders aan den gemeenteraad aangeboden begroo~ ` j.
_ ting der inkomsten en uitgaven over het jaar 1923 getuigde
in schier elke gemeente van een ernstig streven naar
L bezuiniging. Bij dit streven werd als algemeene maatregel
i i? aangenomen, dat de uitgaven lager, `althans niet hooger
{E dan het vorige jaar zouden worden gesteld. Om dit voor~ §'
ik nemen te verwezenlijken gaat, zooals wij hebben gezien,
niet zoo gemakkelijk, want naast gunstig. beinvloedende jl
_ § factoren worden steeds factoren aangetroffen, welke in
ongunstigen zin hun invloed doen gelden. Zoo zal eener~
· zijds de ontwikkeling der gemeente, alsmede de uitvoering
van wettelijke bepalingen de gemeente telken jare grootere
lasten opleggen, waaraan niet is te ontkomen, terwijl ander~ j .
ij zijds de steeds heerschende buitengewone tijdsomstandig~
heden hooge eischen aan de gemeentekas stellen.
_ Hoe sterk de gemeente zich heeft ontwikkeld moge
blijken uit een door Staatsraad Prof. Oppenheim, ter
gelegenheid van het 50~jarig bestaan van de Vereeniging _
van Burgemeesters en Secretarissen in Zuid~Holland in hare

ë