HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 48

JPEG (Deze pagina), 832.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

Q f 46 ;
’ ` . W . .
f die controleert en het dagelijksch bestuur, wien het finan~ .
cieel beheer wordt opgedragen, adviseert in alle aangelegen~
heden van financieelen aard. f
Voor vele gemeentebesturen zal ongetwijfeld de aan~ V
stelling van zulk een ambtenaar te duur zijn; weshalve, _
ja om tot het beoogde doel te komen, het eenige middel voor ·
hen zal zijn: onderlinge samenwerking (zie: De Geldmid~ {_
delen der Gemeente, blz. 39). h
In de samenwerking tusschen verschillende gemeente~:
besturen om éénzelfde doel te bereiken, ligt ook een groot
l middel om tot een zoo economisch mogelijk beheer te
geraken. Steeds doen zich meer en meer zaken van gelijk~ ,(§
soortigen aard voor, welke, om afdoende behandeld te `
kunnen worden, gemeenschappelijke voorziening behoeven.
$= De dagelijksche besturen der betrokken gemeenten kunnen
hier niet over ijs van eenen nacht gaan. Hun voorstellen A
aan den Raad moeten getuigen van een diepgaand onder~ E
zoek en zoodanig geformuleerd zijn, dat ten aanzien van de
financieele en economische zijde van een vraagstuk niet in j
het duister wordt getast. Hier ligt een ruim arbeidsveld‘
Z braak, ` dat op uitstekende wijze door den tevoren
g bedoelden ambtenaar kan worden verzorgd. 5
5 _ Zonder nadere aanvulling zou hier de positie van meer­·
genoemden ambtenaar ten aanzien van de economische
vraagstukken worden overschat, dat geenszins in de bedoe~ i
g ling ligt. Erkend moet worden, dat de verificateur, die van
l huis uit een administratief persoon is, niet technisch is
onderlegd. Moeilijk toch kan van hem gevergd worden,
dat hij de geheele economie der gemeente beheerscht. jg
Wenscht de gemeentedan ook de technisch~economische t
zijde van een vraagstuk onderzocht te hebben, zoo kan
I zij hiertoe een speciale opdracht verstrekken aan ter zake
gl kundigen. Zulk een opdracht kan, mits uitgevoerd in
samenwerking met den verificateur, tot goede resultaten
leiden. Wordt dit niet gedaan dan krijgt men een rapport, f
i dat een éénzijdig karakter draagt, waarin te veel de tech~
[ `
¤ e.
li , "