HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 45

JPEG (Deze pagina), 808.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

1 43
inkomsten en uitgaven te vervangen door eene van baten
en lasten. (zie blz. 13). »
Bij de jongste herziening in de begrootings~ en
rekeningsvoorschriften is men echter niet zoover gegaan.
j Ofschoon dit is te betreuren, toch verdient den Griffiers
der Staten, op wier initiatief deze wijziging is tot stand
gebracht, een woord van groote waardeering. De unifor~ l
miteit, welke door Art. 1l‘1bis der Gemeentewet werd ver~
stoord, is bereikt, of beter gezegd, is weer hersteld. Vol~
komen gelijkluidende voorschriften zijn voor de gemeente~
ik- begrooting en rekening door de Gedeputeerde Staten van
,; elke provincie vastgesteld, waarop de Koninklijke goed~
keuring is verkregen.
ik Nu deze eenvormigheid is bereikt zal het eerst zijn nut
h.ebben tot analyse van gemaakte kosten~uitgaven over te
gaan. Het is een vereischte zich daarbij volkomen reken~
, schap te geven, zoowel van de inkomsten als van de
uitgaven van elken diensttak, als wel van elk zijner onder~
deelen afzonderlijk, teneinde alzoo tot een nauwkeurigen
t kostenden prijs per eenheid als: inwoner, leerling, kub.
_ meter, K. W. U., enz. te komen. _
C Hebben nu deze kostprijzen op zich zelf waarde? Neen;
A- eerst door de cijfers van verschillende gemeenten, maar
dan van gemeenten waar de plaatselijke omstandigheden
· veel overeenkomst vertoonen, onderling te vergelijken, _ ä
komen ze tot haar recht. I
Doch men bedenke, dat verschil in de plaatselijke gesteld~
_ heid immer een hinderpaal in den vergelijkings~grondsIag
·blijft vormen.
Thans rijst de vraag door wien moet de bezuinigingstaak
E, worden uitgeoefend ?
E, Het zijn slechts enkele gemeenten, waar tot het instellen
van een bezuinigingsinspectie is overgegaan. En terecht,
ii want het is o.i. niet de aangewezen weg om het beoogde .
i doel te bereiken.
De gemeentebesturen zullen hier een instituut in het