HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 44

JPEG (Deze pagina), 822.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

42
j zullen vergen. Om deze redenen is ook toepassing van dit
systeem op deze wijze niet aan te bevelen. Geleidelijke
reorganisatie is derhalve de meest economische weg om
tot het becijferde resultaat te komen. De inkrimping zal
» dan slechts bij vertrek, overplaatsing, pensionneering of l
r dood geschieden, dus op een tijdstip, waarop ook de
. zwakste partij er geen nadeel van ondervindt.
De reorganisatie kan worden genoemd: bezuiniging in
· den zin van een zoo economisch mogelük beheer. Dit kan
echter niet worden verkregen dan na een uitgebreid onder~ rg
i l zoek en een voortdurende waarneming. Hierbij zal men tot Vl
[ de conclusie komen, dat de- plaatselijke omstandigheden *L
vaak zoo tiiteenloopen, dat onderling cijfer~vergelijk niet gr
met vrucht kan worden toegepast.
Maar ook om andere redenen was toepassing van onder-
linge vergelijking tot voor korten tijd vrijwel onmogelijk.
J Er was in de comptabiliteit~regeIs geen eenheid te vinden. _`
l In elke provincie bestonden omtrent de inrichting van de
l begrooting en rekening andere voorschriften, wier vast·­
l stelling volgens Art. 206 der Gemeentewet aan Gedepu·· ;_
jl teerde Staten wordt overgelaten. De kans bestond, wat ·
l in het eene gewest door Ged. Staten wettig werd geacht, t
‘ in het andere gewest niet werd toegestaan. Ook gold dit
. ten aanzien van afzonderlijke beheeren, waarop Art. 114bis _ . M
. der Gemeentewet toepassing vindt. Wijziging der wet was G
_ dus noodig om in de financieele administratie meer
. uniformiteit te verkrijgen.
De begrooting en rekening waren ten teenen male ·
ongeschikt om als vergelijkingsmateriaal te dienen, zoodat ä
’ aan de uit deze bescheiden geputte gegevens niet meer
l dan een relatieve waarde kon worden toegekend.
A Dit feit zag de Staatscommissie tot voorbereiding der
i ` herziening der Gemeentewet maar al te zeer in. Zij voelde l
hoe schaarsch en onvoldoende de bepalingen waren, welke
de financieele administratie der gemeente beheerschten en
A gaf als haar wensch te kennen de begrooting van g