HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 43

JPEG (Deze pagina), 756.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

` 41
en aflossing der ten behoeve van deze uitgaven aangegane
geldleeningen, het ontwikkelingspeil buiten beschouwing
te laten, kan in een gezond financieel stelsel niet worden
geduld. l
ls men eenmaal zoover gevorderd, n.l. dat men de R
begrootingsconstructie binnen het raam van 1914 heeft,
met de daarbij in acht te nemen factoren, dan kan met
bezuiniging van ingrijpender aard een aanvang worden
gemaakt. Zoo zal een soepeler wetgeving heel wat bespa- j
ring kunnen brengen. Dat zulks niet terstond is te ver~ i
, wezenlijken moet door een ieder, die de omslachtige
wijze van uitvoering van tal van maatregelen, voortvloeiende
uit wettelijke bepalingen en voorschriften, kent, toegegeven
h worden. Het is geen werk van een oogenblik, maar een taak
van zeer grooten omvang, welke zorgvuldige overweging
verdient. ·
Nauwelijks mag men gelooven, dat in ons wetsstelsel,
uit hoofde zijner gecompliceerdheid veel verandering ten
voordeele van den uitvoerenden arbeid is aan te brengen.
. Veel liever zouden wij, indachtig aan de spreuk :
n In het verleden ligt het heden,
In het nu wat komen zal.
· de komende wetgeving tot een maximum van eenvoud
° wenschen opgevoerd te zien, opdat de kosten van uitvoering l
tot een minimum beperkt blijven. Bij een eventueele wijzi~
ging of herziening kunnen dan de bestaande wetten aan
­ de orde komen.
Veel heil wordt door sommigen verwacht van de reorga~
nisatie van diverse takken van dienst zoowel ten aanzien
van hunne administratieve als technische organisatie. Maar
T wat zal blijken indien werkelijk door aangebrachte herzie~
ningen bezuinigd kan worden? Namelijk dat bezuiniging ‘
inkrimping van personeel medebrengt en voor het over~
compleet geworden personeel zullen voorzieningen behooren
g. te worden getroffen, die groote offers van de gemeentekas