HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 40

JPEG (Deze pagina), 759.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.81 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

f ss =
g_ a. productief loon,
,i en
b. improductief loon.
lg Nu is de moeilijkheid te bepalen welk deel productief en
welk deel improductief is, en dit zal dan ook nimmer met
nauwkeurigheid becijferd kunnen worden.
Wanneer de begrooting wordt samengesteld op een `
Y normalen basis, - dus wordt aangenomen, dat met ge~
l, schoolde werkkrachten wordt gewerkt - dan zal, het
ik spreekt van zelf, overschrijding ervan niet kunnen uitblijven.
i Het bedrag der overschrijding kan nu o.i. worden aange~
nomen als het improductieve loonbestanddeel.
Met het oog op de beoordeeling van den financieelen
ll toestand der gemeente is het wenschelijk de dekking van
l het improductieve loonbestanddeel te rangschikken onder
‘ crisisleeningen*), integenstelling met het productieve loon~
bestanddeel, welks dekking onder de gewone leeningen is
; te brengen. (zie: De Geldmiddelen der Gemeente, blz.
_ 26 t/m. 28).
` Maar niet de werkverschaffing alleen zal bij machte
' blijken om het werkloosheidsvraagstuk op te lossen. Zij
L zal het aantal werkloozen tot een kleiner getal kunnen
terugbrengen, zoodat naar andere middelen moet worden
‘omgezien, teneinde het gewenschte doel, zij het niet geheel,
dan toch zoo dicht mogelijk, te naderen. Hiertoe behoort,
_ zooals wij reeds hebben opgemerkt, de werkverruiming. . .
j Dit middel, alhoewel niet direct op de beperking der
improductiviteit der onderwerpelijke uitgaven gericht, zal
H toch de vermindering der uitgaven bevorderen, en dus op
? ' indirecte wijze medewerken tot een zoo economisch
K mogelijke oplossing van het vraagstuk.
Werkverruiming kenmerkt zich door steun van overheids~
wege aan de particuliere nijverheid om daardoor handel
l *) Leeningen, welke niet in het kader van gewone leeningen thuis
` behooren.
P
V
P
l - Y ,