HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 39

JPEG (Deze pagina), 849.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

l
37
Wanneer eene gemeente wegens gemis aan object de E
werkloosheid niet op productieve wijze kan bestrijden, zal [
zij niet lijdelijk mogen aanzien, doch in overleg moeten
` treden met hare zusterlichamen in hare nabijheid of met het
i Rijk. Het niet kunnen creëeren van werkgelegenheid op
eigen gebied mag dus geen reden zijn om den bestaanden
toestand te bestendigen. Want liggen niet in vele deelen
van ons land werken als: ontginning van woeste gronden l
tot bouw- en weiland, ruilverkaveling, normaliseering van ·
riviertjes, kanalisatie, aanleg en onderhoud van wegen, l
` enz. voor het grijpen, waarvan het meerendeel der door de in
uitvoering verkregen voordeelen nog aan het huidige
, geslacht ten goede komt.
A i Als groot bezwaar tegen het uitvoeren van zulke werken, l
in z.g. irzterlocale werken, wordt de verplaatsing en de tijdelijke
onderbrenging van arbeidskrachten opgeworpen. Dat dit ,
wel eenige moeilijkheden mede brengt valt niet te e
Ei ontkennen, doch waar dit verschijnsel zich reeds vroeger
,.v, uit eigen beweging veelvuldig voordeed, mag dit niet als
’ reden worden aangewend om de uitvoering na te laten. .
De vraag rijst nu op welke wijze de dekking der
uitgaven voor productieve werkverschaffing moet worden
geregeld.
Van elk uit te voeren werk zal, alvorens tot uitvoering {
ervan over te gaan, een nauwkeurige begrooting der kosten
l_ worden geëischt. Zulks vordert niet alleen een goede gang
van zaken, doch voor het toestaan van het ter zake benoo~
digde crediet is dit, in verband met de begrootingspolitiek,
verplichtend.
De begrooting zal in het algemeen twee hoofdgroepen
dl van uitgaven bevatten n.l. loon en materiaal.
Wat nu de hoegrootheid van het loonbestanddeel, dat
W afhankelijk van de bedrevenheid der werkkrachten is, be­
_ treft, dit zal, waar het werk een socialen kant raakt, niet
«_ j in die mate economisch uitgevoerd kunnen worden als
onder normale omstandigheden. Het loon zal dus zijn te
onderscheiden in:
ïï
r 2 r ' P