HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 38

JPEG (Deze pagina), 846.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

36
worden gestreefd het daarheen te leiden, dat de improduc~
F tieve uitgaven zooveel mogelijk worden beperkt.
. Werkverschaffing en werkverruiming zijn hiertoe de aan~ ·
gewezen middelen. i
Bij de werkverschaffing zal de overheid zelve werk voor
de getroffenen hebben te creëeren. Dit werk moet, wil men
het beoogde doel bereiken, zooveel mogelijk productief zijn.
Nu zullen zulke productieve uitgaven, welke wij nader H
willen aanduiden met buitengewoon productieve*) uitgaven, l
e i wel niet op één lijn zijn te stellen met de gewone produc- ,
i tieve uitgaven, doch toegegeven zal moeten worden, dat zij
op lange na niet dien ongunstigen invloed op den finan~ ii
cieelen toestand der gemeente uitoefenen als de improduc~ - L
tieve, of beter gezegd, de buitengewoon improductieve
ë uitgaven.
Het is een droevig verschijnsel, dat zoovele gemeente-
j besturen een treuzelige houding aannemen inzake ` de
bestrijding van de werkloosheid door middel van productieve `'>
werkverschaffing. Zij zien tegen de daarvoor benoodigde ,
uitgaven op als tegen een berg, absoluut niet beseffende,
hoe oneco-nomisch er gehandeld wordt bij het niet toestaan {
l van crediet voor werken, welke dit doel beoogen. Het
volgen van zulk een politiek: de improductieve werkloos~
heidsbestrijding, doodt het individueel verantwoordelijk~
i heidsgevoel om voor zich zelf te zorgen en ondermijnt
dientengevolge de volkskracht op bedenkelijke wijze.
Hiertegen moet en hiertegen kan ook worden gewaakt.
Want er is een kwestie van de hoogste orde mede gemoeid;
er wordt namelijk gewaakt voor de handhaving van het IQ
vertrouwen in de credietwaardigheid van het overheids~
lichaam.
*1 Buitengewoon productief worden deze uitgaven genoemd, omdat
zij dienen voor werken, welke in normale tijden eerst over eenige jaren, _
althans niet in de onmiddellijke toekomst zouden worden ter hand ge- ._ j
nomen, doch welke nu, aanstonds nadat de Raad de noodige gelden
heeft gevoteerd, zullen worden uitgevoerd.
‘l.L,.,,,,,___,._.,_ ­ ___ _,_, H _ , · ‘ ° , · l r,