HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 35

JPEG (Deze pagina), 848.52 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

. [
j Wat nu de eerste methode betreft, deze getuigt van `
ernstigen wil om de zaak verder te brengen. In haar streven
l ligt hoop en vertrouwen. Zij voelt, dat slechts op systema~
1 ' " tische wijze besparing kan worden tot stand gebracht, met I.
· eerbiediging van de cultureele, hygiënische en sociale
ll _ belangen. Haar voorstanders wenschen: l
lv a. in de allereerste plaats het niet essentieele achter~ I
wege te laten ;
b. daarna aan de beurt te laten komen wat op zich l
zelf wel, maar niet absoluut noodzakelijk is, b.v. subsidies
. aan volksuniversiteiten, tooneelvereenigingen, jeugdorgani~
Y saties, uitgaven van statistiek, enz.
c. om ten slotte tot eenvoudiger verzorging van het 1
W noodzakelijke over te gaan. i.
Het rubriceeren der uitgaven onder a, b of c is geen ‘
gemakkelijke, integendeel, zelfs een heel moeilijke taak.
' j VVant het is te veel het persoonlijk inzicht, dat ten aanzien ä
L van elke kwestie een beslissing moet nemen, zoodat geen
f maatstaf kan worden aangegeven. i
’ [ Ten aanzien van de hoegrootheid der uitgaven zal men ‘ 1
` ‘ verstandig doen daarbij 191*1 als vergelijkingsjaar te
[ · , nemen, echter met dien verstande, dat men zal rekening j
L hebben te houden met de sterk gewijzigde tijdsomstandig~ ~
» heden. Aan dit jaar moet als zoodanig de voorkeur boven
’ de volgende jaren worden gegeven, omdat dit het jongste
' Yi jaar is van normale toestanden. Hier behoeft dus geen j
t v rekening te worden gehouden met vaak ongemotiveerde _i
‘ 1 opdrijvingen, welke het betrouwbare in den vergelijkings~ f
1 F grondslag wegnemen. E
H Terwijl het gansch gewijzigd karakter der tijdsomstan~
> digheden aan den eenen kant meer geld eischt, zal aan den I
' anderen kant de waardedaling van het geld, uitgedrukt in Q
ï de stijging van het index~cijfer, haar invloed merkbaar op
t het budget doen gelden Door er nu naar te streven het
in de toekomst mogelijk te maken begrootingen te <:onstru~
H eeren op basis van 1914, met inachtneming van de juist Eg
S . 3
$: Ee
; ¤