HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 34

JPEG (Deze pagina), 852.57 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

I , f `
* 32 i
l . hij wenschelijk acht, te verzetten. Het moet niet zijn : ,,Zoo~ D ‘
, veel hoofden, zooveel zinnen." g
Y Ofschoon in deze houding als gevaar schuilt, dat daar~ W · .
il j door de homogeniteit in het college van Burgemeester en _
1 Wethouders dreigt te verdwijnen, toch mag het algemeen E
3V belang daaraan niet worden opgeofferd. Deze taktiek een~ “
zy M maal toegepast, en doorgezet, zal leiden tot het plegen van
ï ~ ruggespraak tusschen den wethouder van Financiën en dc i
A ; overige wethouders omtrent elk plan, dat financieele offers
, vraagt. Dan eerst is men op den goeden weg naar bezui·
niging. “
; . Met het bezuinigen op de uitgaven, de positieve bezui~ j
· niging, welke zooveel moeilijker is dan de negatieve, kan
in twéeërlei richting worden te werk gegaan en wel in 2
jl ; a. een conservatieve, ‘
Q €¤ »
Z b. een destructieve. f ”
· Tot de eerste richting behooren zij, die er naar streven Q
. in deze moeilijke tijdsomstandigheden het goede in stand
l Q . te houden. Daarbij moet men zich beperkingen opleggen.
i Terwille van het groote doel zal door hen afgezien moeten _
worden van wenschen, die zij anders graag vervuld zouden i
lf E zien. l
l . Aanhangers der sub. b. genoemde richting zijn degenen,
` i die z.g. bezuiniging in grooten stül wenschen. Deze bezui~
niging toch is eene onmogelijkheid, want zij beteekent
onverbiddelijk: opruiming van overtollige krachten, ver~ ,§,
, mindering van personeel, verlaging van salarissen, kortom in
l inkrimping van alles op het gebied van cultureele, hygië~ g
l nische en sociale voorzieningen.
Reeds voldoende is aangetoond, dat van de tweede ;
politiek niets dan verderf is te wachten. Een dergelijke
kunstgreep, die de volkskracht ondermijnt en de koopkracht
C ‘ van het volk op ongemotiveerde wijze drukt - immers het
indexcijfer van behoeften tot levensonderhoud wijst een
daling om zulke maatregelen te rechtvaardigen geenszins
l aan - zal het herstel van den gulden tegenwerken. #
. ‘
al ·
aï; ‘ ä . ,
HE ,x . , ..
* I Y .