HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 33

JPEG (Deze pagina), 844.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

31 s " n · ~e
` »._ r ( Y
anderen kant haar voortdurende aandacht te wijden aan
de ontwikkeling van plaatselijke toestanden, opdat de ter-·
zorging van allerlei belangen steeds naar behooren ge-
schiede. De kosten aan de vervulling der eerste taak ver~ ‘
bonden zijn gelimiteerd en veel lager dan die van de tweede
· taak, welke veelal slechts ramingen zijn. Uit dien hoofde zal
, het gevaar bij deze laatste uitgaven niet denkbeeldig zijn,
dat, zoodra het bezuinigingsmes er wat diep wordt ingezet,
men bij suppletoire aanvragen weder om verhooging komt
vragen, teneinde schade aan publieke belangen te voor~
komen.
° De bezuinigingsactie moet dus niet automatisch worden 4
‘ gevoerd. Zij is -- wij herhalen het - een organisatorische
t kwestie, welke een breeder en dieper inzicht eischt.
Het probleem der naaste toekomst zal moeten zijn laet
V noodzakelijke evenwicht tusschen de gewone ontvangsten
Q en uitgaven te herstellen. Raadzaam is het bij dit streven r
i indachtig te zijn aan de spreuk: ,,Het is beter te voorkomen
, _, dan te genezen." In elk dezer cursief gedrukte woorden
J ligt een methode van bezuinigen opgesloten. Door nieuwe
Y _ uitgaven te voorkomen bezuinigt men op zeer rationeele
wijze en deze bezuiniging kan men de negatieve bezuini~
ging noemen.
. Q De positieve bezuiniging ligt opgesloten in het woord
, genezen. Het behoeft niet gezegd, dat zij opdrijving der
1 uitgaven niet mag dulden; haar streven is gericht op ver~
3 mindering der bestaande lasten.
ä j Om deze vermindering nu draait voor een groot deel het
_ ‘ bezuinigingsvraagstuk, ook voor de gemeenten. Er moet hier
{ i worden genezen. En een ieder weet, dat dit geen sinecure
jj is, zoodat het gansch niet onverschillig is welk lid van het
gl. dagelijksch bestuur met de financieele aangelegenheden is
n belast.
9 Behalve kennis van zaken te hebben zal het een vereischte
g i zijn, dat de betrokken wethouder voldoende ruggegraat
n bezit om zich tegen hoogere uitgaven zijner collega's, dan