HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 32

JPEG (Deze pagina), 837.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

30 _
l den indruk, dat de Regeering den financieelen toestand
F zoo donker mogelijk voor oogen poogt te stellen, teneinde ’
. daarin tegenover de publieke opinie rechtvaardiging van
haar daden te vinden.
2 - ¢g_
Noch het rantsoeneerings­ noch het nivelleeringssysteem ‘
l getuigt van besparing in perspectief.
_ Om het budget sluitend te maken zal naar andere
. middelen als deze moeten worden omgezien; middelen, die i
l wel is waar het tekort niet zoo snel zullen wegwerken, ä
g doch die een heilzame, blijvende uitwerking hebben. Hier
dient door geen grove hand te worden ingegrepen. Elke
àä 4 overweging ter zake dient alvorens tot besluit verheven te A ä
lg { worden ernstig onder de oogen te worden gezien, opdat W
< geen uitvloeisel er van nadeelig zou kunnen werken. Want =
het betreft niet de eerste de beste aangelegenheid, doch hie _
‘ is een kwestie van crediet aan de orde. 2
{hl Het is een teere zaak de behandeling van het crediet~ W
W vraagstuk. Want crediet is uitsluitend een zaak van ver~ W i
trouwen. De bezuinigingsactie moet het dus daarheen weten ;
A te leiden, dat zij het vertrouwen in de te nemen maatregelen ä .
voor zich wint, waarin tevens het vertrouwen in de crediet~
fl waardigheid der overheidslichamen wordt vastgelegd. _
Daarmede is ook de gaafheid van onzen gulden ten zeerste E
= gediend, want tusschen de credietwaardigheid en het ruil~
_, middel bestaat innig verband. Want met het vertrouwen in
; de credietwaardigheid staat of valt ook de gaafheid van de r
j munteenheid. ' g
ïè § Bezuinigen is dus een niet te onderschatten moeilijkheid. j,
De gemeente is geen handelszaakje, ofschoon dit door het j
ii; meerendeel van het publiek wel wordt gedacht, waarbij
, het vooropgezet doel is winst te behalen. Integendeel; haar
L taak draagt een tweeledig karakter. Terwijl zij aan den
ïgl · eenen kant de agentesse van het rijks~ en provinciaal gezag
1 _ is, die haar medewerking moet verleenen aan de uitvoering
. van rijks~ en provinciale voorschriften, heeft zij aan den
ïï
1 `
W . ~ .
en