HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 30

JPEG (Deze pagina), 886.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

28
,,belast, kan psychologisch bederven hetgeen zij financieel · l
,,meent te verbeteren. Daarom meenden deze leden de
.,Regeering ernstig te moeten waarschuwen voor een beleid,
,,dat reeds in den aanvang van het moeilijke tijdperk, dat
,,zij intreedt, die groepen van het volk, wier medewerking
,,en vertrouwen zij voor een- werkelijke versoberingspolitiek
lj ,,niet kan missen, van zich vervreemdt." ii
al
. Of denkt men een zoo teer en moeilijk probleem buiten l;
het personeel om tot een goed einde te kunnen brengen?
à l Niets minder dan dat zal waar blijken te zijn (zie blz. 20).
Rantsoeneeringspolitiek.
l Niettegenstaande een ieder, die het met de bezuiniging ·l ·
goed meent, de rantsoeneeringsmethode een bijster onge~ ï
' . lukkige methode noemt, toch heeft de Regeering niet ge~ ,
schroomd dit stelsel bij de departementale begrootingen g
,· g voor 1923 in toepassing te brengen. Zeer waarschijnlijk heeft
· zij zich daarbij laten verleiden door de aanlokkelijkheid van
de snelle uitwerking in het stelsel gelegen. Het reduceeren _
ll van elk hoofdstuk der begrooting met een gelijk percentage
houdt slechts rekening met de uitkomst in cijfers, terwijl i`
op den aard der behoeften, waarop wordt bezuinigd, niet 4;
lf wordt gelet. Zoo worden de departementen van Onderwijs
lc en Arbeid op één lijn gesteld met die van Oorlog en Marine.
l Dat dus bij de toepassing van deze methode met het sterk
fi uiteenloopend karakter- der onderscheidene hoofdstukken
E ‘ maar eenigszins rekening wordt gehouden zal wel niemand _
; durven beweren. Integendeel. ,,Zeer vele bezuinigingen",
aldus het Voorloopig Verslag, ,,zijn van dien aard, dat zij
~ een perspectief van toekomstige verhoogingen met zich
brengen." Zelfs worden de productieve en improductieve
E uitgaven over één kam geschoren. X,
De Regeering is uitgegaan van de gedachte: ,,Gelijke {
monniken, gelijke kappen," een gedachte, welke zeer ver~ A
l keerd is. De karakters der departementen zijn van uiteen~ 5,
Z loopenden, ja, van sommige zelfs van sterk uiteenloopenden
2 ï
1% { N
il? ` V -i _ N ,