HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 27

JPEG (Deze pagina), 830.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.91 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

« 25
ä gulden vergeleken bij 1914 aanzienlijk gedaald, wat blijkt
1 uit de stijging van het indexcijfer sedert dat jaar. Maar uit
_ dit verschijnsel mag toch niet worden geconcludeerd, dat
de gulden voor een deel zijn gaafheid heeft verloren. Wel
% zou dit het geval zijn, zoo dit verschijnsel binnen onze
fi grenzen was beperkt gebleven, doch het was in nog veel
sterker mate in andere landen waar te nemen. De oorzaak
der al gedurende geruimen tijd heerschende malaise behoeft
A dus niet in deze richting te worden gezocht, doch men moet
haar zoeken in den ontredderden economischen toestand
als gevolg van den diep gedeprecieerden valutastand van
,5 andere landen, welke het gansche economische raderwerk
stop zet.
Is nu het verwijt, dat wel eens wordt geuit, n.l. dat het
voeren van een politiek, welke ten doel heeft te trachten
j het inflatie~gevaar te weren, slechts als een belang voor
de bezittende klasse is te beschouwen, gegrond ? Ofschoon
. het antwoord op deze vraag ontkennend moet luiden, kan
9 toch niet worden tegengesproken, dat in de allereerste
Z, plaats de bezitters van geld als zoodanig in hun preferente
e positie worden gesteund, om vervolgens in hun concurrenfe
{ positie met de groote niet~financieel krachtige massa nog~
maals te deelen in de voordeelen van de handhaving der
waarde~vastheid van het geld, uitsluitend in zijn hoedanig-
heid van nationaal betaalmiddel. ‘
l Het Voorloopig Verslag van 25 October 1922 vermeldt
ten aanzien dezer materie het volgende:
,,Onder deze leden waren er, die het waken tegen
al ,,inflatie voornamelijk als een belang voor de bezittende _
,,klasse beschouwen, terwijl anderen met hen de meening E
,,waren toegedaan, dat het belang van de veiligstelling van
,,den gulden eischt, dat daarvoor in de eerste plaats door
a O, ,,hen, die kapitaal bezitten of groote inkomens genieten,
,,flink belasting moet worden betaald."