HomeBeschouwingen over de gemeente-financiënPagina 21

JPEG (Deze pagina), 798.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.71 MB

PDF (Volledig document), 62.96 MB

19
,,male toestanden thans met de loonen in de particuliere
ig ,,bedrijven geschiedt.
,,Om te bereiken dat het aantal ambtenaren en werk~
,,lieden zooveel mogelijk wordt verminderd, adviseert de
,vergadering, den werktijd der gemeente­werklieden zoo~
,,danig uit te breiden als dit, naar den geest der Arbeidswet,
Mgeoorloofd is, en er daarbij rekening mede te houden, dat
,,voor arbeid buiten fabrieken en werkplaatsen een langere i
,,werktijd is toegestaan dan voor anderen arbeid.
,,Voor administratieve ambtenaren meent de vergadering
W ,,te moeten adviseeren, over te gaan tot invoering van een
_ ,,werkdag van 7% uur en 's Zaterdags van 4 uur.
l ,,Voo­r toekenning van vacantietoeslag achtte men in
; rg _,,dezen tijd geen voldoende redenen aanwezig.
,,Ook sprak de vergadering als haar meening uit, dat
1 ,,bezuinigd kan worden door aan ambtenaren geen betaling
[1 .,,voor overwerk te verstrekken. Men zag hier een wezen~
H ,,lijk verschil tusschen de taak van een ambtenaar en die
6 ,,van den werkman.
2 jl ,,In gemeenten waar het loon wordt geacht te zijn een
n ,,gezinsloon (een loon berekend voor een gezin van man,
n ,,vrouw en een gemiddeld aantal kinderen), behoort de
E_ Nkindertoeslag naar het oordeel der vergadering niet in
,.te gaan bij het eerste kind.
,,Waar evengemelde maatregelen vooral in de groote
ld ,,gemeenten reeds een aanmerkelijke besparing zullen mee~
K_ ,,brengen, achtte de vergadering het niet wenschelijk, gelet
ot ,,ook op de bestaande salarissen en loonen, thans over te
2, ,,gaan tot eenigen aftrek voor pensioen."
ga Derhalve zullen zij serieuze adviezen steeds op prijs
6,, stellen, doch kunnen, uit hoofde van de belangrijkheid van
ir, het vraagstuk, er hoegenaamd geene accepteeren, welke niet
an ` van voldoende kennis van zaken getuigen en welke niet
lik ` zuiver objectief zijn.
,r, Nog menigeen zal bij het lezen van deze woorden wellicht